Itaas na Pahina

Pagkolekta ng Basura sa Katapusan at Simula ng Taon

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2020-12-03

Iskedyul sa Pagkolekta ng Basura at Basurang Magagamit Muli

Basurang Sinusunog / Basurang Mapanganib at Sumasabog / Plastik na Lalagyan

Araw na walang koleksyon:  Disyembre 31 (Huwebes) – Enero 3 (Linggo)

Basurang hindi Sinusunog / Malalaking Basura

Araw na walang koleksyon: Disyembre 31 (Huwebes) – Enero 3 (Linggo) 
Ang koleksyon sa rehiyon sa araw ng Biyernes ay mahuhuli ng 1 linggo sa buwan ng Enero kung kaya ipinapakiusap na magingat.
(Halimbawa: ika-unang Biyernes, Enero 1 (Biyernes) → Enero 8 (Biyernes) )

Lalagyan o Paketeng gawa sa Papel / PET / Bote / Lata

Araw na walang koleksyon: Disyembre 31 (Huwebes) – Enero 4 (Lunes)

Aplikasyon sa Pagpakolekta ng Malalaking Basura

Tanggapan o Center para sa Mga Malalaking Basura
(Tumawag sa 0120-758-530, ibang prepektura 052-950-2581 kapag selpon ang gamit at kapag kayo ay mula sa ibang prepektura)
 Araw na walang koleksyon: Disyembre 29 (Martes) – Enero 3 (Linggo) 
 Ang aplikasyon para sa pagpakolekta sa Enero 6 (Miyerkules) – Enero 8 (Biyernes) ay hanggang Disyembre 28 (Lunes) lamang.
052-581-6112 Nagoya International Center kapag kailangan ng interpreter.
Tingnan ang WEBSITE kapag isagawa ang aplikasyon gamit ang INTERNET.
(Wikang Hapon lamang)