Itaas na Pahina

Pagpapatupad sa buong bansa ng Sensus (National Census and Statistics)

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2020-09-01

Sa Oktubre 1 ng kasalukuyang taon ay sabay sabay na gaganapin sa buong bansa ang Sensus (National Census and Statistics). Walang kinalaman ang nasyonalidad o certificate of residence, lahat ng mga residente sa Japan ay sakop ng Statistics Survey, ang resulta ng survey ay mga pangunahing data upang makatulong sa ibat ibang larangan ng pamumuhay.

Ang mga dokumento para sa survey ay ipapamahagi mula Setyembre 14. Ang pamamaraan ng pag- sagot ay sa pamamagitan ng Internet at mayroong survey form na maaaring ipadala sa pamamagitan ng postal delivery. Ang palatanungan sa Internet ay nasa wikang Japanese, English, Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish, Portuguese, na maaring sagutan sa anumang oras sa loob ng 24 oras mula sa inyong personal computer, smarthphone o tablet. Gamitin ang pinamahagi na ID at sagutan hanggang Oktubre 7. Para sa mga taong nahihirapan sa pag- sagot mula sa Internet, mayroong inihandang survey form na nakasalin sa 27 wika para dito, makipag-ugnayan sa call center (mayroong Multilingual Interpreters) o kaya sa ward office (wikang Japanese lamang). Ang nasagutang survey form ay ilagay sa mailing submission envelope na kasabay na ipinamahagi sa inyo upang i-sumite at ihulog sa post office hanggang Oktubre 7.

Alinsunod sa Statistics Act, pag-iingatan ang lahat ng nakasulat sa survey na ito at hindi gagamitin sa anumang layunin. Ang mga nilalaman ng mga kwestyunaryo ay nakasaad ang mga kinakailangan sa pag-uulat na isinumite sa pamamagitan ng Statistics Act. Kinalulugod naming ang inyung pag bigay oras at kooperasyon maraming salamat po.

Makipag-ugnayan sa

<Multilingual Support>2020 National Census and Statistics Call Center

(Regular Line: 03-6636-9607, Navi dial: 0570-07-2020)

<Para sa wikang Japanese lamang>

Makipag-ugnayan sa General Affairs Bureau of Statistics Division / Somukyoku Tokei-ka (Telephone number 052-972-2255, FAX 052-972-4114), o makipag-ugnayan sa bawat Ward Office General Affairs Division Statistics Election / Kuyakusho Somu-ka Tokei Senkyo-gakari