Itaas na Pahina

Tungkol sa Pansamantalang Benipisyo(Pang Ekonomiyang Mga Panukala)

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-31

Tungkol sa Pansamantalang Benipisyo(Pang Ekonomiyang Mga Panukala)

 Dahilan sa pagtaan ng consumption tax ay ipinagpaliban para sa dalawang taon at isa kalahati mula Abril 2017 hanggang Oktubre 2019, babayaran ang dalawang taon kalahati bilang isang pansamantalang benepisyo (Para Ekonomiyang Panukla).
 Para sa mga detalye,tignan lamang po sa Ministry of Health, Labor and Welfare website (Pansamantalang Benepisyo).

Balangkas ng Pansamantalang Benepisyo (Pang Ekonomiyang Mga Panukala)

Batay sa Pagbabayad

Sa mga nakakatugon sa parehong 1・2

1Mga taong naka tala o naka rehistro sa pag tira sa syudad ng Nagoya Mula Enero 1,2016.
2Mga taong hindi pinatawanan ng residence tax nung taong 2016

*Hindi kasama ang "Taong hindi pinatawan ng residence tax ayon sa kasunduan sa pagbubuwis, ngunit may halaga ng sahod na saklaw sa pagpataw ng buwis."
*Ang pamilyang nakaka pag bayad ng buwis,ay hindi mabigyan ng benepisyo.
*Taong tumatanggap ng tulong mula sa gobyerno.(Seikatsu hogo) ay hindi rin mabigyan ng benepisyo.
*Dayuhang panandaliang pag tira sa bansang Japan,at ilegal na estadong paninirahan ay hindi kwalipikado.

Pagbayad

Bawat isang tao 15,000 yen (Isang beses lamang)

Paraan ng Aplikasyon

Magpapadala kami ng “Application Form”target mula sa katapusan ng Marso. Kailangan isulat ang mga kakailanganing impormasyon at ilapat sa pamamagitan ng Post.
Larawan ng Ito ang larawan ng sobre na naglalaman ng Application Form

Ito ang larawan ng sobre na naglalaman ng Application Form

Katapusan ng pagpapasa ng mga papeles

Hunyo 30 2017 (Biyernes) 【Kailangang saktong petsa stamp mula sa post office】

Para sa katanungan

Call Center para sa Pansamantalang Benepisyong Pang-kawanggawa at iba pa. 052-963-5592
Tanggapan ng tawag: Ordinaryong araw 9:00am~5:00pm

Wikang Hapones lang ang pakikipag-ugnayan sa Call Center.Kung mahihirapang makipag-usap sa wikang hapones, sa limitadong wika,araw,at oras na nakasulat sa ibaba,ayon sa pakilala ng Nagoya International Center (NIC) ng tagapagsalin ng wika ay maaaring makipag-ugnayan ng three-way calling.

Filipino:Huwebes 1:00pm~5:00pm

Ward Office・Branch Office Para sa Pansamantalang Konsultasyon

Hanggang Hunyo 30 (Biyernes), pangkaragdagang konsultasyon pumunta lamang sa Ward Office at Branch Office.

(Oras ng Reception) Ordinaryong araw lamang:9:00-17:15.

Mag-ingat sa pagkukunwari o sa pandaraya ng benepisyo.

Ang lungsod ng Nagoya at prefektura ng Aichi at ang Ministry of Health labour and Welfare ay sumusuporta para sa mga “Pansamantalang   benepisyong pang-kawanggawa. “Nenkin seikatsu-sha at Shien rinji fukushi kyufukin”, Kung kaya`t hindi talaga maaaring makiusap o humangad ng bayad para sa pag-transfer o sa paggamit ng ATM

Kung may mga ganitong uri ng tawag o e-mail na matanggap,mangyari lamang makipagugnayan  agad sa call center o pinakamalapit na himpilan ng pulisya.(O kunsultasyon ng pulisya sa # 9110).

※Pamamaraan sa pagsulat ng Application Form