Itaas na Pahina

Ang mga Sustento o Pensyon

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Mga Uri ng Sustento o Pensyon

Lahat ng naninirahan sa bansang Hapon mula sa gulang na 20 anyos at 60 anyos pababa ay kailangan sumapi sa simulain sistema ng pampublikong sustento. Ang mga kawani ng mga angkop na negosyong pribado ay kailangan sumapi sa Sustento para sa mga Kawani; ang mga kawani ng pampublikong tanggapan ay kasapi sa Samahan Para sa Pandamayan at Pagtulong (Mutual Aid Association). Ang iba naman ay kailangan sumapi sa Pambansang Sustento. Ang mga tuntunin sa pagsapi sa Pambansang Sustento ay kailangan pagtibayin sa Health Insurance and Pension Division (Hoken Nenkin ka) ng ward office ninyo o Public Welfare Section (Kumin Fukushi ka) ng inyong branch office.

Mga Kapakinabangan

Sa ilalim ng sistema ng Pambansang Sustento, mayroong sustento para sa mga matatanda, sustento para sa mga may karamdaman o baldado at sustento para sa mga naiwan ng miyembro ng pamilya na namatay. Ang sustento para sa matatanda ay mula sa gulang na 65 pataas at ang mga nakapagbayad panukalang sustentong ito ng hindi kukulang sa 25 taon. Ang mga dayuhan na nakapagbayad ng regular na hulog sa sustento ngunit hindi makakatanggap ng sustentong ito ay maaaring umurong sa panukalang sistema at maibabalik ang bahagi ng halagang binayaran bago umalis ng Japan.

Lump-Sum Withdrawal Payment

Sa Japan, ang mga dayuhang residente na naghuhulog sa Japanese National Pension Fund ay maaaring makatanggap ng isang bigayang bayad (lump-sum withdrawal) sa kanilang pagbalik sa sariling bansa, kung mag-susumite sila ng aplikasyon para dito sa loob ng 2 taon mula sa paglabas sa bansang Hapon.

Ang mga maaaring tumanggap ng naturing salapi ay ang mga sumusunod:

  • Hindi Japanese citizen
  • Dapat nakapagbayad ng hindi bababa sa 6 na buwan para sa seguro
  • Walang address sa Japan
  • Hindi tumatanggap ng pensyon galing sa Japan kabilang ang allowance
    para sa mga may kapansanan

Kabuuang-halaga: katumbas ng inyong ibinayad sa pensyon

Paano mag-sumite ng aplikasyon: Kunin ang Lump-Sum Withdrawal Payment Request Form (na makukuha sa Japan Pension Service),at isumite ito sa Japan Pension Service.

Iba pang mga dokumento: Pension handbook, pasaporte (kopya ng (mga) pahina na kung saan nagsasabi ng petsa na inyong pagalis ng Japan, buong pangalan, petsa ng kapanganakan, nasyonalidad,lagda at status ng inyong paninirahan, isang pangalan ng bangko, numero ng account at pangalan ng may-hawak ng account na dapat ay pareho sa aplikante.

Para sa mga tanong at karagdagang detalye makipagugnayan sa: Nihon Nenkin Kikou, 3–5–24 Takaido-Nishi, Suginami-ku, Tokyo, 168–8505

Ang Bayad o Regular na Hulog sa Sustento/Pensyon

Ang lahat ng kasapi sa Pambansang Sustento ay kailangan magbayad ng regular na hulog sa sustento/pensyon. Mayroong dalawang uri ng paghuhulog sa sustento/pensyon. Ang una ay ang pirmihang halaga (flat rate) para sa lahat na tao. Ang pangalawa ay ang karagdagang hulog sa sustento(additional premium). Kung nahirapan kayong magbayad ng susutento dahil sa pinansyal na dahilan, maaaring maging mas maliit ang halaga ng kailangang bayaran.