Itaas na Pahina

Ang Koki Koreisha Iryo Seido o Latter-term Medical-care System para sa mga Matatanda

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-31

Kwalipikasyon Para Makapagpa-seguro

Eligible kayong makisapi sa nasabing programa kung napapaloob kayo sa mga sumusunod sa kategoriya(1–5)

  1. Kung kayo ay hindi bababa sa 75 na taong gulang, o napapaloob kayo sa age bracket na 65 hanggang 74 taong gulang at mayroon kayong isang uri ng pagka-handicap.
  2. Naninirahan kayo sa Lungsod ng Nagoya.
  3. Nakarehistro kayo bilang residente 
  4. May tamang status of residence at may balak manirahan sa Japan makalipas ng tatlong buwan (maliban sa mga taong pumasok at naninirahan sa Japan para magpagamot at mga taong sumama para mag-alaga sa kanila. Hindi rin kasama ang mga taong nagpunta at namamalagi sa Japan para mamasyal bilang turista)
  5. Hindi kayo tumatanggap ng tulong pinansyal para sa pang-araw-araw na pamumuhay ninyo.

Mga Benipisyo

Bibigyan kayo ng seguro. Kung ipapakita ninyo ang katibayan ng segurong ito sa oras na magpatingin kayo sa doktor, sasaguting ng seguro ang inyong babayaring medical. Alamin lamang na 10% ng inyong babayarin lamang ang sasagutin ng nasabing seguro. (maaaring umabot sa 30% ang babayarin kung ang tinatanggap na kita ay sobra sa nakatakdang halaga.) Hindi rin sagot ng seguro ang babayarin para sa pagkain kung magpapaospital kayo.

Premium ng Seguro

Kailangan ninyong siguraduhing bayad ang mga premium ninyo kung mapapaloob kayo sa nasabing programa. I-babase ang nasabing nararapat na premium na kailangan ninyong bayaran ayon sa income na tinatamo.