Itaas na Pahina

Kaigo Hoken o Nursing Insurance

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Kwalipikasyon Para Makasapi

Para sa mga matatanda na nangangailangan ng pangmatagalan ng dahil sa sakit gaya ng palagiang pagkaratay sa higaan, at pagka-ulyanin ay mayroong nauukol na sistema ng seguro na nasa ilalim ng pamamalakad ng Lungsod ng Nagoya. Kung kayo ay napapailalim sa mga sumusunod na kategorya (1–4) ay maaari kayong makisapi sa nasabing Seguro.

  1. Kung kayo ay residente ng Lungsod ng Nagoya
  2. Nagparehistro bilang residente ng Lungsod ng Nagoya
  3. May tamang status of residence at may balak manirahan sa Japan makalipas ng tatlong buwan.
  4. Kung kayo ay mahigit 40 taong gulang (Subalit ang mga higit sa 40 pero kulang sa 65 taong gulang, kinakailangan din na kasapi ng pampublikong paseguruhan para sa pagpapagamot sa Japan para makapagparehistro sa sistema na ito.)

Para sa mga mahigit sa 65 taong gulang, magtungo sa seksyon na namamahala ng seguro ng pangmatagalang pangangalaga ng “ward office” sa inyong lugar o sa mga sangay ng Kapakanang Pampubliko (Public Welfare).

Pagpapatala para sa Pangangailangan ng Pangangalaga

Para sa nais makatanggap ng pangmatagalang pangangalaga, dapat pumunta sa opisina ng Welfare Division (o sa Welfare Division ng branch office na nakakasakop sa branch office jurisdiction) ng ward office o branch ninyo. Susuriin kayo ng komite na itinalaga para sa pagpapatibay upang malaman kung kinakailangan ng pangmatagalang pangangalaga o kung anong uri ng pangangalaga ang kinakailangan. Maaari kayong mapabilang sa ibat-ibang kategorya ng pangangalaga: ang isa hanggang limang bahagdan ng pangangalaga (1–5 care level) at isa at dalawang bahagdan ng pangangailangan ng pagtulong (type 1,2).

Ang sistema para sa Total Nursing Preventive/Daily Life Support (tatawagin ding New Total Support) ay nagsimula noong Hunyo 2016. Ang mga taong maaaring magawaran ng Assistance Level 1-2 at ang mga 65 taong gulang pababa na maaaring lumahok ayon sa pangunahing checklist ay maaaring gumamit ng Nursing Preventive/Total Life Support Services bilang bahagi ng New Total System. Maaaring malaman kung maaari kayong lumahok gamit ang pangunahing checklist kapag kayo ay kumunsulta sa Health Insurance and Pension Division ng opisina na malapit sa inyo, o sa Iki-iki Support Center.

Pamamaraan ng paggamit ng serbisyo

Maaaring pumili ng serbisyo ng pangangalaga na nakabase sa inyong tahanan (home based service) o pagpasok sa mga institusyon ng pangangalaga nang naaayon sa inyong care plan. Para sa mga tatanggap ng paglilingkod, ang nakaseguro ay kailangan na magbayad ng sampung porsiyento (10%) o bente porsiyento (20%) ng halaga ng serbisyong tatanggapin.

Kabilang ang pagbisita ng tagapangalaga at pagpapapasok sa pasilidad ng pangangalaga sa Nursing Preventive/Life Support Service System, na maaaring makuha sa pamamagitan ng mga pamamaraan at kaukulang bayad na nakalahad sa itaas.

Regular na Hulog o Bayad sa Seguro

Ang sinumang nakaseguro ay kailangang magbayad ng regular na hulog sa seguro. Ang hulog ng kasapi na may edad 65 taong gulang pataas ay ibabase sa kanyang kinikita o kinikita ng kanyang kinabibilangang na pamilya. Para sa mga miyembro na may gulang na 40 hanggang 64, ang hulog ay kukuwentahin batay sa alituntunin ng kinabibilangan na sistema ng paseguruhan. Ukol dito may mga nakalathalang pampleta na nagngangalang “Kaigo Hoken Seido” sa mga wikang Ingles, Intsik, Koreano, Portuges, at Kastila. Huwag po kayong magatubiling kumuha ng nasabing pampleta.

Mga Sakop at Pamamaraan ng Paglahok sa National Pension

Type 1 na Kalahok sa Seguro

Mga taong nasa 20 taong gulang pataas at mga 60 taong gulang pababa na hindi kabilang sa Type 2 o Type 3 na mga kalahok sa Seguro. Matapos mabigyan ng Certification of Residence sa ward Officer na nakakasakop sa inyo, ang mga dayuhang kabilang sa Type 1 na kalahok sa Seguro ay kailangang magpatala sa National Pension counter. Ang pamamaraang ito ay kailangan din kapag nais makakuha ng Japanese citizenship o kaya ay maging naturalized.

Type 2 na Kalahok sa Seguro

Ang mga empleyadong kasapi na ng Employee’s Pension na nagtatrabaho sa mga kumpanya, pabrika, at pamahalaan.
Ang pagpapatala ay ginagawa sa lugar na pinagtatrabahuan.

Type 3 na Kalahok sa Seguro

Mga asawang nasa 20 taong gulang pataas at mga bababa sa 60 taong gulang na dependent ng Type 2 Kalahok sa Seguro.
Ang pagpapatala ng asawa ay ginagawa ng pinagtatrabahuan ng Type 2 na kalahok sa seguro.