Itaas na Pahina

Seguro ng Kalusugan (Kenko-hoken)

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2018-08-16

Mga Maaaring Lumahok

Ang Japan ay mayroongsistema ng seguro na makakatulong sa pagpapagamot sa abot-kayang gastoskung kayo ay nasugatan o nagkasakit. Bilang patakaran, ang lahat o ang sinuman na nakatira sa Japan ay kinakailangan sumapi satalaan ng mga bilang na gagawin sa palatuntunan ng pampublikong seguro ng pagpapagamot. Ang lahat ng naninirahang dayuhan na matutugunan ang mga probisyon na 1~5 na nakalista sa ibaba ay kailangang sumapi sa Seguro ng Pambansang Kalusugan sa Lungsod ng Nagoya. Ang mga patakaran sa pagsali ay kailangan makumpleto sa Dibisyonng Seguro at Sustento sa opisina ng inyong distrito o sa sa Residents’ Welfare Division (kumin fukushi-ka) ng alinmang sangay sa lugar ng inyong tinitirahan. Ang mga probisyonay:

 1. nakarehistro bilang residente at naninirahan sa Lungsod ng Nagoya
 2. may tamang status of residence at may balak manirahan sa Japan ng mahigit sa tatlong buwan (maliban sa mga taong pumasok at naninirahan sa Japan para magpagamot at mga taong sumama para mag-alaga sa kanila. Hindi rin kasama ang mga taong nagpunta at namamalagi sa Japan para mamasyal bilang turista)
 3. hindi sakop ng seguro para sa pampublikong pagpapagamot at pagpapaalaga mula sa pinagtratrabahuhan
 4. hindi kayo kasapi sa sistemang Tulong Medikal Para sa mga Matatanda o “Koki Koreisha Iryo Seito”
 5. hindi tumatanggap ng pampublikong tulong sa pananalapi.

Pag-aapply ng seguro ng kalusugan

Kailangan ng mga taong dapat sumali ng pampublikong seguro ng kalusugan mag-report sa Health Insurance and Pension Division (Hoken Nenkin Ka) sa ward office o sa sa Residents’ Welfare Division (kumin fukushi-ka) ng branch office kapag

 1. Sumali sa pampublikong seguro ng kalusugan (lumipat sa Nagoya City, paghinto ng pagtatrabaho, panganganak at iba pa)
 2. Hindi na sasali sa pampublikong seguro ng kalusugan (lumipat sa ibang lugar, sumali sa health insurance ng kompanya, namay at iba pa)
 3. Nagbago ang tirahan at pangalan.

Mga Kapakinabangan

Ang mga nakaseguro sa PambansangKalusugan sa Lungsod ng Nagoya ay tatanggap ng card ng nasabing insurance (Hokensho). Sa pamamagitan ng pagpapakita ng health insurance certificate na ito kapag sumasailalim sa pagpapagamot sa isang ospital o klinika, ang halaga ng mga medikal na gastos para sa kung saan ang mga tao na nakaseguro (o ang head ng kanyang sambahayan “head of household”) ay mananagot para sa ay ang mga sumusunod:

 1. 20% para sa mga sanggol at mga bata sa antas ng pre-elementarya
 2. 30% mula sa mga bata sa elementarya hanggang sa ilalim ng 70 taong gulang
 3. 20% para sa mga may edad na 70 hanggang sa mga ipinanganak noong Abril 2, 1944 o bago nito
  10% para sa mga ipinanganak sa o bago ang Abril 1, 1944

(Kahit na kabilang kayo sa mga nabanggit sa itaas, kapag mataas ang kita ninyo, magbabayad pa rin ng 30%) Batayang halaga ang papasanin para sa pagkain sa oras ng pagpapaospital. Mayroong tulong pinansyal na maaaring matanggap kung ang inyong gastusin sa pagpapagamot ay lalagpas sa nakatakdang halaga. Mayroon ding halagang ibinibigay kung ang nakaseguro ay nanganak o namatay.

Ang Regular na Hulog sa Seguro

Ang nakaseguro ay kailangang magbayad ng regular na hulog. Ang halaga ng regular na hulog ay itatakda at ipapataw alinsunod sa kita ng pamilya  at bilang ng miyembro ng pamilya. Sa mga detalye na kaalaman tungkol sa sistema ng Pambansang Seguro ng Kalusugan, mangyaring sumangguni salibritong “Nagoya City National Health Insurance Guide” sa mga wikang Ingles, Intsik, Koreano, at Portuges, Kastila, Filipino at Vietnamese.

Gabay para sa Pambansang Segurong Pangkalusugan ng Lungsod ng Nagoya

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く