Itaas na Pahina

Mga Aksidente sa Trapiko at Krimen

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Mga Dapat Gawin sa Aksidente sa Trapiko

Sa oras ng aksidente ng trapiko, ang unang dapat gawin ay iparada ang inyong sasakyan at agad-agarang bigyan ng wastong lunas ang mga nasugatan at iwasan ang delikado sa daan. At pagkatapos ay kailangang mag-report sa malapit na police ukol sa kalagayan ng aksidente.

Pag nabiktima ng krimen

Kung sa kasamaang palad kayo’y mabiktima ng isang krimen, kinakailangan ipaalam at magharap ng ulat ng buong pangyayari sa pulisya. Kung hindi ninyo ito ipinaalam sa pulis ng dahil sa “Hindi naman ganoon kabigat ang nangyari” o tinatamad kayo at ayaw ninyong “Ma-istorbo na ipaalam sa pulisya”, maaaring hindi malaman ng police na may krimen. At maaaring maulit muli ang krimen at may posibilidad na maging biktima ang ibang tao sa parehong krimen.

Maliban dito, kung may masaksihan kayong krimen o naman ay may matanggap kayong impormasyon tungkol sa isang krimen, ay gawin lamang na ipaalam ito sa pamamagitan ng pagtawag sa bilang na 110 o pagpunta sa pinakamalapit na koban. Hinihiling namin ang pag-unawa at kooperasyon ng bawa’t isa upang madakip ang mga may-sala at mabigyan ng kalutasan ang anumang krimen sa lalong madaling panahon.

(Dial 110) Pagtawag sa Pulisya

I-dial ang 110 upang tumawag ng pulis. Ipaliwanag ng maigi ang: nilalaman ng inyong ulat, ang inyong kinaroroonan, at ang inyong pangalan. Kung maaari lamang ay gawin ito sa wikang Hapones. Kung hindi sapat ang inyong kakayahan sa pagsalita sa wikang Hapon, ay gawin lamang na pakiusapan ang pinakamalapit na Hapones sa inyong paligid upang gawin ang ulat na ito.

Mga wastong nilalaman ng inyong ulat

Ano ang nangyari?

Krimen ba ito o Aksidente? Ipaliwanag ito ng maigi.

Kailan ito nangyari?

Anong oras ito nangyari? Ilang oras na ang nagdaan?

Saan ito nangyari?

Isaad ang inyong lokasyon, at magbigay rin ng mga landmark na maaaring gamitin upang matunton ang inyong pinaroroonan.

Ukol sa kriminal

Isaad ang bilang, kasarian, taas, pangangatawan, edad, damit, at paraan ng pagtakas, direksyon ng pagtakas ng kriminal at iba pa.

Ano ang inyong kalagayan?

Ipaliwanag ang inyong kalagayan. Napinsala ba sila, o kung ano ang nanakaw, atbp.

Ang inyong address at pangalan.

Isaad ang inyong address, pangalan, telephone number, nasyonalidad, at mga linguaheng kaya ninyong gamitin.
Listahan ng mga Police Station

Himpilan ng pulisya (pangalan)

Address

Telepono

Chikusa

8–6, Kakuozan-tori, Chikusa-ku

(052) 753–0110

Higashi

9–23, Tsutsui, 1-chome Higashi-ku

(052) 936–0110

Kita

15–18, Tabata, 2-chome Kita-ku

(052) 981–0110

Nishi

3–25, Tenjinyama-cho, Nishi-ku

(052) 531–0110

Nakamura

17–9, Tsubaki-cho, Nakamura-ku

(052) 452–0110

Naka

23–18, Chiyoda, 2-chome Naka-ku

(052) 241–0110

Showa

5–11, Hiroji-tori, Showa-ku

(052) 852–0110

Mizuho

2–22, Mizuho-tori, Mizuho-ku

(052) 842–0110

Atsuta

1–20, Yokota 1-chome, Atsuta-ku

(052) 671–0110

Nakagawa

11–4, Shinoharabashi-tori, Nakagawa-ku

(052) 354–0110

Minami

2–20, Terabe-dori, Minami-ku

(052) 822–0110

Minato

4–16, Irifune, 2-chome Minato-k

(052) 661–0110

Midori

20, Aoyama 3-chome, Midori-ku

(052) 621–0110

Meito

1009, Itakadai, 2-chome Meito-ku

(052) 778–0110

Tempaku

401, Ueda Minami 1-chome, Tempaku-ku

(052) 802–0110

Moriyama

401, Wakita-cho, Moriyama-ku

(052) 798–0110

Q: Ano ang mga krimen na madalas mangyari sa kasalukuyan?

A: Sa Aichi, madalas ang mga insidente ng nakapasok sa bahay at nakawan ang mga pera at gamit. Pinakamarami ang ganitong insidente sa Aichi ng 7 taon mula noong 2007. Maging sa lungsod ng Nagoya, maraming magnanakaw na nakapasok sa bahay noong 2010, at mula noon patuloy ang ganitong kalagayan.

Para maiwasan ang ganitong insidente, gawin ninyo ang nakasulat sa ibaba para hindi madaling pumasok ang mga magnanakaw sa bahay. 1”Tagalan bago makapasok sa bahay”- Gamitin ang karagdagang susi para hindi makapasok ang magnanakaw ng madali. 2”Takutin sa pamamagitan ng tunog” – Ikabit ang alarm at iba para  takutin ang magnanakaw sa pamamagitan ng tunog. 3”Magpaliwanag sa paligid ng bahay” – Ikabit ang sensor light para maging maliwanag sa paligid ng bahay sa gabi. 4”Magtulungan ang mga taong kapit-bahay” – magbati sa mga taong kapit bahay para magtulugan tayo at maiwasan ang mga indidente.

Mag-ingat sa nakasulat sa itaas at maghanda para maiwasan ang pagnanakaw at maligtas ang mahalagang pamiliya at kayamanan ninyo.

Hompage ng pulisya ng Aichi: http://www.pref.aichi.jp/police/(外部リンク)別ウィンドウ

※Kalagayan ng pagnanakaw

Pag-iwas sa Krimen (upang hindi mabiktima ng krimen)

Madalas ang mga insidente ng pagpasok at pagnanakaw sa bahay, pagnanakaw kaugnay sa kotse, pagdadaklot ng dalahin at pagnanakaw ng bisikleta sa loob ng lungsod. Maaaring maiwasan ang mga insidenteng ito kung mag-ingat kayo. Gawin ninyo ang nakasulat sa ibaba.

Paraan ng pag-iwas sa krimen ng pagpasok at pagnanakaw sa bahay

Pumapasok ang kriminal sa bahay sa pamamagitan ng pagsira ng bintana at iba pang paraan habang walang tao sa bahay o nakatulog. At nagnanakaw sila ng pera at mga gamit sa bahay.

*Mag-lock kayo ng bahay pag umalis kayo ng bahay kahit sandaling panahon o kahit nasa bahay kayo.

*Maglagay ng pangalawang susi at alarm para mas matibay ang proteksyon ng bahay.

*Magbati kayo ng kapit-bahay palagi at magsabi sa kanila kung umalis kayo ng bahay para magtulungan kayo ng isa’t isa.

*Huwag ninyong iwan ang mga gamit kagaya ng hagdanan o pala na magagamit para sa pagpasok sa bahay.

Paraan ng pag-iwas sa krimen ng pagnanakaw kaugnay sa kotse

Sa krimen ng pagnanakaw kaugnay sa kotse, may pagnanakaw ng mismong kotse, pagnanakaw ng pera at mga gamit sa loob ng kotse at pagnanakaw ng mga piyesa ng kotse kagaya ng number plate, car navigation at iba pa.

*Mag-lock kayo ng kotse at magsara ng bintana pag umalis kayo ng kotse kahit sa sandaling panahon.

*Magparada ng kotse sa parking na maliwanag, nakikita ng iba at may nangangasiwa.

*Maglagay kayo ng handle lock at alarm.

*Huwag iwanan ang mga gamit sa loob ng kotse.

Paraan ng pag-iwas sa krimen ng pagdadaklot ng dalahin

Ang pagdadaklot ng dalahin ay krimen kung saan karaniwang ginagamit ang motorsiklo, at kapag malapit na sa likuran ng biktima, dinadaklot ang dalang bag at iba pa, at kadalasang babae ang biktima.

*Bitbitin ang bag nang hindi sa panig ng kalsada.

*Isabit nang patagilid ang shoulder bag.

*Kapag nakarinig ng tunog ng motorsiklo mula sa may likuran, lumingon at mag-ingat.

*Kapag sasakay ng bisikleta, lagyan ng net ang basket sa harapan.

Paraan ng Pag-iwas sa pagnanakaw ng bisikleta

Pagnanakaw ng mismong bisiketa ang pagnanakaw ng bisikleta.

*Pumili kayo ng matibay na susi na may marking JIS para sa bisikleta.

*Kung isang susi lang ni-lock ninyo, mas madaling manakaw ang bisikleta. Maglagay ng mahigit dalawang susi kagaya ng matibay na susi na gawa ng wire.

*Mag-lock kayo ng bisikleta pag umalis kayo kahit sa sandaling panahon.

*Magparada ng bisikleta sa maliwanag na parking na may nagngangasiwa

Mag-ingat kapag hiningan ka na gumawa ng isang madaling pabor! ― Labag sa batas ang pagbebenta at pagbili ng ipinagbabawal na gamot at ito ay isang mabigat na krimen at may naghihintay na kaparusahan ang sinumang mahulihan na gumagawa nito. ―

Tumataas ang mga kaso ng mga tao na nagiging tagapagbenta at tagabili ng mga ipinagbabawal na gamot tulad ng amphetamines, sa pamamagitan lamang ng simpleng kahilingan.

 Kung ikaw ay tinanong upang:

  • Dalhin ang bagahe o pasalubong mula sa ibang bansa
  • Paglalakbay sa ibang bansa na walang gastos
  • Ipahiram ang iyong pangalan at address para sa pagdating o deliber ng isang bagahe o parsela 

Maaaring mahikayat ka na sa pag benta o pagbili ng ipinagbabawal na gamut.

Kung sa tingin mo ay may kaduda duda o parang may mali kapag may isang taong humihiling sa iyo na gawin ang isang simpleng pabor, kontakin agad ang kustoms. Ang iyong pagkakakilanlan ay magiging kompidensyal at protektado.

Kontakin ang: Kustoms ng Nagoya

*E-mail: nagoya-chosa-johokanri@customs. go.jp

*TEL :0120-461-961(toll-free number)