Itaas na Pahina

Mga Buwis

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Mga Buwis ng Hapon

Ang mga buwis ng Hapon ay binubuo ng mga buwis nasyonal na ipinapataw ng pamahalaang nasyonal at lokal na ipinapataw ng pamahalaang prefectural at munisipal. Ang mga buwis ng pamahalaang nasyonal ay sakop ng buwis sa kinita, buwis sa negosyo, buwis sa mga minana, buwis sa mga biniling gamit o “consumption” at iba pa. Ang mga lokal na buwis ay binubuo ng mga buwis prefectural, kagaya ng buwis mula sa biniling bahay sa prefectural, buwis sa sasakyan, at ang pambayang buwis mula sa mga nakonsumo, at ang pangmunisipyong buwis ay ipinapataw sa mga pambayang bahay, buwis sa mga ari-ariang di natitinag, buwis sa mga maliliit na sasakyang de motor, at iba pa. Para sa mga karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan lamang sa Tax division ng inyong municipal tax office (Zaiseikyoku Zeisei Ka) sa bilang na TEL 972–2333.

Para sa mga may katanungan na may kinalaman sa buwis atbp, mayroong booklet na nagngangalang “Nihon ni Okeru Koujinzeikin no Tebiki” (‘Ang inyong income tax sa bansang Hapon’) na nakasulat sa wikang Ingles.

Guide to Japanese Personal Taxes

Personal na Buwis sa Munisipyo at Prefecture

Ang pambayang buwis, kung saan ang bawa’t isa na naninirahan sa Hapon ay may tungkulin, ay binubuo ng buwis mula sa mga mamamayan o mga taong naninirahan sa munisipal at buwis mula sa mga naninirahan sa prefecture. Ang mga buwis na ito ay mula sa kabuuang halaga na ipinataw mula sa buwis ng bawa’t isa (“per-capita levy”) na alinsunod sa halagang itinakda para sa lahat na nagbabayad ng buwis kahit magkano ang kita, at buwis mula sa kita (“income levy”) na ang kuwenta ay batay sa kinita ng nakaraang taon. Ang dalawang buwis na ito, buwis mula sa mga naninirahan sa munisipal at prefectural o “resident tax”, ay magkasamang ipinapataw at sinisingil.

Para sa mga karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan lamang sa ng inyong Finance Bureau (Zaisei kyoku) sa bilang na TEL 972–2352 o kaya’y sa pinakamalapit na Residents Tax Division ng City Tax Office (Shizei jimusho) sa inyong lugar. (Tingnan ang Listahan ng mga City Tax Office) Para sa mga karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan lamang sa ng inyong Finance Bureau (Zaisei kyoku) sa bilang na TEL 972–2352 o kaya’y sa pinakamalapit na Residents Tax Division ng City Tax Office (Shizei jimusho) sa inyong lugar. (Tingnan ang Listahan ng mga City Tax Office)

Para sa mga detalye tungkol sa buwis ng bawat isa na naninirahan sa munisipyo at prefecture, mangyaring sumangguni sa librito na may pamagat na “Jyuminzei no nozei ni tsuite” o “To Foreign Residents: Payment of Municipal and Prefectural Resident Tax” (mayroong bersyon sa Ingles, Intsik, Koreano, Portuges, at Kastila).