Itaas na Pahina

Tirahan

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-01-12

Paghahanap ng Tirahan

Ang pangkalahatang paghahanap ng tirahan ay sa pamamagitan ng ahente ng may-ari ng lupa at bahay. Mayroong mga impormasyon tungkol sa tirahan kagaya ng mga pabahay sa pinagtratrabahuan o sa mga unibersidad.

Kung mangungupahan ng bahay, kinakailangang pumirma ng kontrata. Kailangan din na mayroong gagarantiya para sa inyo. Halos lahat ng kontrata ay humihingi ng mga paunang bayad o “reikin/key money” at garantiyang deposito “shikikin”. Ang mga ito ay bahagi ng sistema sa pangungupahan sa bansang Hapon.

Pampublikong Pabahay

Pang munisipal na Pabahay

Ang mga naninirahan o nagtatrabaho na saklaw ng Lungsod ng Nagoya, pag nag-apply at matugunan ang ilang mga kinakailangan gaya ng halaga ng kinita at ang bilang ng mga miyembro ng pamilya, ay maaaring mag-apply para sa pangmunisipal na pabahay.Ang mga aplikasyon na ipinadala sa pamamagitan ng koreo at iba pang paraan ay tinatanggap sa apat na beses sa isang taon. Ipinamamahagi ang mga aplikasyon sa mga itinakdang panahon sa opisina ng inyong ward office o branch office, “Kanri Daiikka Boshugakari of Nagoya City Housing Supply Corporation” (TEL 523–3875) at “Sumai no Madoguchi”sa “Sakae Mori no Chikagai Minami Yonbangai” (TEL 264–4683). Ang mga aplikasyon para sa ilan sa mga public housing ay tinatanggap lamang sa “Sumai no Madoguchi”. Mayroong mga librito ukol sa mga patubay sa pagtitipon ng nangungupahan o “tenant” sa Wikang Ingles, Intsik, Koreano, Portuges at Kastila.

Ang mga aplikasyon para sa pampublikong pabahay na ipinamamahagi ng “Housing Supply Corporation” ay tatanggapin ng nabanggit sa itaas na “Dainika Kanrigakari” (TEL 523–3879) at sa opisina ng “Sumai no Madoguchi” (TEL 264–4683).

Mga Karagdagang Impormasyon ng Pampublikong Pabahay

Ang “Aichi Prefecture Housing Corporation” at ang “Urban Development Corporation at iba pa.” ay nagbibigay din ng mga impormasyon tungkol sa pabahay. Kung nais ninyong makatanggap ng pabahay mula sa mga tanggapan na ito ay may talaan ng mga kakailanganin. Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa mga sumusunod na tanggapan para sa mga detalye:

  • Aichi Prefecture Housing Corporation (TEL 973–1791, TEL 259-2672)
  • Urban Development Corporation (Toshi Saiseikico Chubu Shisha) (TEL 968–3100, TEL 264–4711)

“Minkan Chintai” Jutaku o mga pribadong mga apartment

Aichi-ken Anshin Chintai Jutaku

Ang Anshin Chiintai Jutaku ay pribadong apartment na nakarehistro sa Aichi Prefecture at maaaring manirahan ng mga dayuhang residente. Ang Housing Consultation Center sa Sumai no Madoguchi na natatagpuan sa Sakae Chikagai (TEL 242–4555) ay nagbibigay ng impormasyon ukol sa apartment, ahensya ng apartment at organizationg nagbibigay ng tulong kaugunay ng paghahanap ng apartment. Puwedeng maghanap ng impormasyong nakarehistro bilang Anshin Chintai Jutaku at iba pa sa website ng Aichi Jutaku Kyokyu Kosha.

http://www.aichi-kousha.or.jp/anshin/(外部リンク)別ウィンドウ (wikang Hapones)