Itaas na Pahina

Edukasyon

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Sistema ng Edukasyon sa Japan

Binubuo ang kompulsaryong edukasyon ng Hapon ng anim na taon sa mababang paaralan o elementarya mula sa gulang na 6 hanggang 12, at tatlong taon sa gitnang paaralan o “junior high school” mula sa gulang na 12 hanggang 15. Kung nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa mataas na paaralan o “senior high school” at sa “junior college” (dalawang taon) o unibersidad (4 na taon), kinakailangan na makapasa sa pagsusuring ibibigay bago makapasok. Ang pasukan ay nagsisimula ng Abril at natatapos ng Marso ng susunod na taon. Mayroong mga paaralang pambansa, pampubliko (pang-distrito at prefectural) at pribado.

Mababang Paaralan o “Elementary” at Gitnang Paaralan o “Junior High School”

Ang mga may nais magpapasok ng bata sa pampublikong munisipal na mababang paaralan o “Elementary” at sa gitnang paaralan o “Junior High School” ay dapat tumawag sa Residents’ Affairs Division (Shimin ka) ng inyong ward office o Residents’ Affairs Section (Shimin gakari) ng inyong branch office. Ang mga interesado naman na magpapasok ng bata sa pribadong paaralan sa mababang (“elementary”) o gitnang paaralan (“junior high school”) o kaya’y sa international school, ay dapat makipag-ugnayan nang direkta sa kanilang minimithing paaralan.

Ang pagpasok sa pampublikong munisipal na mababa o gitnang paaralan ay hindi ibinabatay sa kakayahan ng bata na magsalita sa wikang Hapon. Ang pagpili ng eskuwelahan ay ayon sa lugar na tinitirahan ng bata. Ang mga nakatira sa isang munisipal o ibang lugar ay karaniwang hindi maaaring pumasok sa paaralan ng ibang lugar.

Ang pagtuturo sa pampublikong munisipal na mababang paaralan o “Elementary” at gitnang paaralan o “Junior High School” ay nagaganap sa wikang Hapon. Walang bayad ang matrikula sa mga pampublikong paaralang munisipal. Subalit, responsibilidad ng mga magulang o ng nag-aalaga ng bata ang magbayad ng kaunting halaga para sa pagkain ng mga bata, at para sa mga kinakailangan sa pag-aaral. Tumutulong ang lungsod ng Nagoya sa pagpaaral ng mga bata sa mga municipal elementary at junior high school kung ang income ng mga magulang/taga-alaga nito ay may income na hindi hihigit sa nakatakdang halaga. Tumawag lamang sa inyong munisipyo, o kaya’y sa eskuwelahang pinapasukan ng inyong anak, o kaya’y sa Board of Education, Study Section sa bilang na TEL 972–3217 o FAX 972–4175 para sa karagdagang impormasyon.

Ukol sa mga impormasyon tungkol sa mababang paaralan o “Elementary” at gitnang paaralan o “Junior High School”, gamitin ang “Welcome to Nagoya” guidebook para sa mga magulang na dayuhan sa wikang Intsik, Koreano, Portuges, Filipino, at Kastila. Tingnan ninyo ang bawat wika sa Nagoya city website.

Welcome to Nagoya

High School at mga Unibersidad

Ang pag-aaral sa high school ay hindi sapilitan sa bansang Hapon. Ngunit kailangan na ang mag-aaral ay may sapat na kakayahang pang-akademiya na katumbas o higit sa nakapagtapos sa gitnang paaralan. Magtanong sa mga mataas na paaralan tungkol sa iba’t ibang sistema ng pagtulong kaugnay ng gastusing kailangan sa pag-aaral sa mataas na paaralan. Para sa pag-aaral sa unibersidad, ang bawat institusyon ay may magkakaibang kurikulum at mga tuntunin bago makapasok. Mayroon ditong mga pambansa, pampubliko at pribadong paaralan para sa mataas na paaralan at unibersidad.