Itaas na Pahina

Pag-aalaga ng Bata

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2020-09-15

Pagbubuntis at Panganganak

Kapag kayo ay nagbuntis, mangyaring magpatala sa lugar ng pampublikong kalusugan. Doon, ay bibigyan kayo ng isang librito (Boshitecho) na gagamiting talaan ng mga importanteng impormasyon o Medical Record ng ina at ng bata. Nakalathala rin ang libritong ito sa mga wikang Ingles, Intsik, Koreano, Portuges at Kastila. Bibigyan din kayo ng mga librito at iba pa para sa pagpapa-check-up ng bata at pagpapa-check-up ng nagdadalang-tao. Pagka nanganak, magpadala kayo ng post card na kasama ng librito para mag-report kayo ng panganganak. Dumadalaw ang mga health worker sa lahat na bahay.

Nakatakda ang panahon ng pagsusuri para sa mga sanggol na may gulang na tatlong buwan at mga bata na nasa edad na isa at kalahating taon hanggang tatlong taon. Ang mga petsa ay malalaman sa pamamagitan ng abiso na manggagaling sa mga tanggapan ng pampublikong kalusugan.

Maliban pa rito, maaaring makatanggap ng tulong para sa pagpapagamot ang mga bata mula sa kanilang kapanganakan hanggang sa pag-graduate nila mula sa junior high school. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa Health Insurance and Pension Division (Hoken Nenkin ka) ng inyong ward office o Public Welfare Section (Kumin Fukushi ka) ng inyong branch office.

Tulong para sa pagbayad ng Medical Insurance

Nursery school / Lisensyadong Pasilidad ng alagaan ng mga bata / Maliit na pasilidad na nagaalaga ng mga bata/ ( Family Childcare facilities) Pasilidad kung saan aalagaan ang inyong anak sa inyong sariling bahay.

Ang mga serbisyo sa pag-aalaga ng mga bata ay para sa mga pamilyang hindi makapag-alaga sa bahay dahil sa mga kadahilanan kagaya ng pagkakasakit ng tagapag-alaga ng bata, namamasukan, at iba pa. Ang pag-aalaga sa bata ay ibinibigay para sa mga sanggol at mga bata hanggang makapasok sa paaralang elementarya. Ang halaga na kailngan ibayad sa pag-aalaga ng bata ay batay sa kinita ng pamilya ng nakaraang-taon. Ang mga paraan para makapasok ay pinamamahalaan ng Public & Child Welfare Division (Minsei Kodomo ka) ng inyong ward office o Public Welfare Section (Kumin Fukushi ka) ng inyong branch office.

Kindergarten

Ang pre-school ay isang paaralan na pinapasukan ng mga bata bago pumasok sa paaralang elementarya. Ito ay tumatanggap ng mga bata mula sa edad na tatlong taon. Sa pangkaraniwan ay nagsisimulang maglabas ng application form para sa enrolment ng mga bata sa mga pampublikong at pribadong mga kindergarten sa Septyembre ng bawat taon, at ang deadline ng submission ng mga aplikasyon na ito at ang pag-labas ng resulta ng aplikasyon ay ginaganap sa Oktubre. Ang enrolment ay ipinapatupad sa bawat paaralan o kindergarten na pinasahan ng aplikasyon. Tumawag lamang sa bawat pre-school para sa mga detalye ukol sa pagtanggap ng mga bagong mag-aaral.

Ang may nais magpapasok ang kanilang anak sa isang pampublikong pre-school ay pwede rin tumawag sa TEL 972–3243 o mag FAX sa 972–4177. Ang mga interesado sa pribadong pre-school naman ay dapat makipag-ugnayan sa pribadong paaralang nais pasukan para sa karagdagang impormasyon.

Para sa pamilyang may mga anak na nasa pang pribado na kindergartens (hindi kasama ang pasilidad na linipat sa bagong systema ng pag suporta sa bata at magulang), ang pang pinansyal na tulong ay maibibigay dipende sa kita ng ng pamilya. Para sa mga katanungan tunkol sa tulong sa matrikula para sa pang pribadong kidergarten, magtanong lamang sa Educational Affairs Division of the Nagoya City Board of Education (TEL 972–3219 / FAX 972–4175) o sa Kindergarten kung saan pumapasok ang inyong anak.

Suporta para sa mga Single Parent

Kung sakaling mag₋isa ka na lamang sa pagpapalaki ng iyong anak dahil sa hiwalay o namatay ang asawa, maaari po kayong makipag₋ugnayan sa inyong munisipyo ng Public / Child Welfare Division ng ward office at sa Residents Welfare Division ng Sangay (Branch) ayon sa distrito ng inyong tirahan.

Isinasagawa ang ibat₋ibang suporta para sa mga single parent

(Halimbawa)

・Konsultasyon para sa pamumuhay, trabaho, pagpapalaki ng anak

・Pagbibigay ng allowance

・Suporta para mapaunlad ang skills o husay sa trabaho