Itaas na Pahina

Espesipikong Pagsusuring Pangkalusugan at Patnubay Pangkalusugan (Specific Health Examinations)

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2020-10-20

Gabay na Impormasyon sa “特定健康診査Tokutei Kenko Shinsa” o Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri at “特定保健指導Tokutei Hoken Shido” o Partikular na Pangkalusugang Patnubay

Sa National Health Insurance Program at ang lahat ng sangay ng national medical care insurance office ay nagpapatupad ng “Tokutei Kenko Shinsa” o Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri at “Tokutei Hoken Shido” o Partikular na Pangkalusugang Patnubay. Sa website na ito, ay ipinapaalam ang outline ng Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri at Partikular na Pangkalusugang Patnubay na ipinapatupad ng Nagoya City National Health Insurance.

Ang mga kasali sa Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri ay ang mga taong may edad mula 40 - 74 taong gulang. Ang check-up voucher para sa Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri ay ipapadala sa katapusan ng buwan ng Mayo ayon sa bilang ng miyembro ng bawat pamilya na angkop sa kondisyong nabanggit sa itaas. Pakibasa ang mga detalye sa Health Check-Up Information pamphlet na kasama sa loob ng sobre. Ito ay naka-iskedyul na ipapadala mga 2 buwan pagkatapos ng proseso ng aplikasyon sa pagsali, sa mga taong nakasali sa Nagoya City National Health Insurance hanggang sa katapusan ng buwan ng Setyembre.

Ang durasyon ng konsultasyon para sa Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri ay mula sa ika-1 ng Hunyo hanggang sa ika-31 ng Marso ng susunod na taon.

Ang sakop ng Partikular na Pangkalusugang Patnubay ay ang mga taong nakitaan ng mataas na “Lifestyle (gawi ng pamumuhay) Disease risk” sa resulta ng kanilang Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri, Magpakonsulta para sa Partikular na Pangkalusugang Patnubay hanggang sa ika-31 ng Mayo ng susunod na taon.

Ang Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri at Partikular na Pangkalusugang Patnubay ay walang bayad.

Maging maingat po lamang dahil hindi na magagamit ang check-up voucher kung wala nang bisa ang inyong Nagoya City National Health Insurance.

Para sa mga hindi kasapi ng Nagoya City National Health Insurance, makipag-ugnayan kayo sa medical insurance office kung saan kayo kasapi hinggil sa bagay na ito.

Layunin

Ito ay ang pangkalusugang pagsusuri upang malaman kung kayo ay mayroong “Metabolic Syndrome”.  Ang layunin nito ay upang mapigilan at mapababa ang bilang ng mga taong nagkakasakit ng “Diabetes” at iba pang sakit dahil sa kanilang lifestyle o gawi ng pamumuhay.

Ang Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri  “特定健康診査Tokutei Kenko Shinsa”

Ang mga kasali sa Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri ay ang mga taong may edad na 40 hanggang 74 taong gulang at ang mga taong tutuntong ng 75 taong gulang sa pagitan ng ika-2 ng Hunyo hanggang sa ika-31 ng Marso. Kinakailangan na miyembro ng Nagoya City National Health Insurance hanggang sa ika-30 ng Septyembre.

Kabilang sa mga pagsusuri ay ang blood test, eksamen sa ihi, blood pressure test, pisikal na pagsusuri, at pagsukat ng pangangatawan. Isinasagawa ang dagdag na ECG Test o eksamen sa puso at ang Anemia Test para sa mga taong tumuntong sa edad na 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 sa araw ng ika-1 ng Abril.

Ang mga Item ng Pagsusuri at Paano Titingnan ang Resulta ng Health Check-Up (sa Nihongo)

Ang mga “latter-stage elderly” o matatanda na tutuntong sa edad na 75 taong gulang sa pagitan ng ika-1 ng Abril hanggang sa ika-1 ng Hunyo, na may address ng tirahan sa Nagoya City ay maaaring makapagpa- check-up.

Ang Outline ng Pangkalusugang Pagsusuri at Check-up Para sa Medikal na Pagpapatingin ng “Latter-stage Elderly” o Matatanda  (sa Nihongo)

Sa Nagoya City, magkasabay na isinasagawa ang ipinatutupad na cancer check na may bayad at ang chest x-ray at iba pang health check-up para sa mga residente ng Nagoya City.

Ang Gabay sa Impormasyon ng Cancer Check at “Lifestyle (Gawi ng Pamumuhay) Disease” Check-up  (sa Nihongo)

Ang Partikular na Pangkalusugang Patnubay  “特定保健指導Tokutei Hoken Shido”

Sa resulta ng Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri, ay mayroong 3 uri ng level batay sa taas ng pangangailangan sa pagbabago para bumuti ang lifestyle o gawi ng pamumuhay.

Probisyon ng Impormasyon

Kami ay magbibigay ng impormasyon ukol sa pagbabago para sa pagbuti ng lifestyle o gawi ng pamumuhay sa lahat ng nagpakonsulta.

Motivational Support (動機づけ支援(Dokitzuke Shien))

Bilang alituntunin, isasagawa ang pangkalusugang patnubay ng 1 beses, at papagsikapin ang nagpakonsulta upang mapabuti ang kaniyang lifestyle o gawi ng pamumuhay.

Positive Support (積極的支援(Sekkyokuteki Shien))

Ang pangkalusugang patnubay ay patuloy na isasagawa mula 3 buwan hanggang 6 na buwan, at magbibigay suporta upang mapabuti ang lifestyle o gawi ng pamumuhay.

Ang mga napabilang sa Motivational Support at Positive Support ay ang makakatanggap ng Partikular na Pangkalusugang Patnubay.

Kinakailangan sumailalim sa Partikular na Pangkalusugang Patnubay hanggang sa ika-31 ng Mayo ng susunod na taon.

Paraan sa pagtanggap ng Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri at Partikular na Pangkalusugang Patnubay.

  1. Pumili ng Medikal na Institusyon kung saan magpapatingin mula sa Listahan ng Medikal na Institusyon na Nagsasagawa ng Pangkalusugang Pagsusuri.
  2. Makipag-ugnayan sa napiling medikal na institusyon sa pamagitan ng pagtawag sa telepono, at iba pang paraan at magpareserba para sa Partikular na Pangkalusugang Pagsusuri.
  3. Dalhin ang check-up voucher at National Health Insurance Card sa ipinareserbang araw ng pagpapasuri.
  4. Ang Notice ng Resulta ng pagpapatingin ay direktang iaabot ng pinagpatingnang medikal na institusyon o di kaya ay ipapadala ito sa pamamagitan ng postal service.
  5. Ang mga taong tumanggap ng Notice ng Resulta na may nakasulat na Motivational Support(動機づけ支援(Dokitzuke Shien))o Positive Support  (積極的支援(Sekkyokuteki Shien))ay ang maaaring makatanggap ng Partikular na Pangkalusugang Patnubay. Maaaring makatanggap ng serbisyong Partikular na Pangkalusugang Patnubay kung may markang “○” sa kolum ng Partikular na Pangkalusugang Patnubay sa Listahan ng Medikal na Institusyon na Nagsasagawa ng Pangkalusugang Pagsusuri.

Institusyong Nagpapatupad

Tiyakin ito mula sa Listahan ng Medikal na Institusyon na Nagsasagawa ng Pangkalusugang Pagsusuri. Maaari ring magpatingin sa institusyong medikal mula sa ibang ward.

Listahan ng Medikal na Institusyon na Nagsasagawa ng Pangkalusugang Pagsusuri (sa Nihongo)

Para sa mga katanungan

Health Welfare Bureau Life Welfare Department Insurance Pension Benefits Division

Tel. No. 052-972-2567 (Nihongo lamang)

FAX No. 052-972-4148

Maaaring makipag-ugnayan mula Lunes hanggang Biyernes ng 8:45AM - 5:15PM. Maaaring magpadala ng FAX o E-mail kahit na anong oras.

E-mail:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

Sa mga nagnanais ng kasagutan, i-E-mail ang inyong numero ng telepono at E-mail address.