Itaas na Pahina

Maligayang Pagdating sa Nagoya!

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2018-06-11

Sa website na ito, nagbibigay ng panimulang kaalaman tungkol sa sa maraming bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng tirahan, edukasyon, transportasyon at iba’t ibang tanggapang pangkaalaman. Umaasa kami na makatutulong ang website na ito sa mga dayuhang naninirahan sa Nagoya patungo sa lalong maayos at maginhawang pamumuhay.

Ang “Nagoya International Center (NIC)” ay itinatag ng Lungsod ng Nagoya upang magbigay ng kaalaman tungkol sa pamumuhay sa Nagoya at mapalaganap ang palitang pandaigdig. Sa “NIC”, nagsasagawa ng pagbibigay ng kaalaman at pagpapayo sa wikang Ingles, Portuges, Kastila, Intsik, Koreano, Filipino at Vietnamese, kaya’t huwag mag-atubiling gamitin ito sa oras ng pangangailangan.

Nagoya International Center: Tanggapan para sa Pagbibigay ng Impormasyon at Pagkonsulta

Information Counter

(Nagbibigay ng Impormasyon tungkol sa Pamumuhay TEL 581–0100)


Konsultasyon ukol sa Pangangasiwa para sa mga Dayuhan

(Tumutugon sa Konsultasyon kaugnay sa Pangangasiwa TEL 581–0100)

(Triophone: Teleponong maaaring mag-usap ang tatlong-tao TEL 581–6112)
Konsultasyon ukol sa Pangangasiwa para sa mga Dayuhan

 

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Sabado

Linggo

Ingles

Portuges

Kastila

 

10 : 00~12 : 00  13 : 00~17 : 00

 

Intsik

13 : 00~17 : 00

10 : 00~12 : 00

13 : 00~17 : 00

oreano

 

13 : 00~17 : 00

 

13 : 00~17 : 00

Filipino

Konsultasyon ukol sa Batas para sa mga Dayuhan

(Konsultasyon kaugnay sa batas ng bansang Hapon. Kailangang magpareserba. TEL 581–6111)

Mga Wika: Ingles, Kastila, Portugal, Intsik

Oras ng Konsultasyon: tuwing Sabado 10:00–12:30

Konsultasyon ukol sa Kalooban para sa mga Dayuhan

(Konsultasyon kaugnay sa problema at alinlangan sa araw-araw na pamumuhay. Kailangang magpareserba TEL 581–0100)

Mga Wika: Ingles, Portuges, Kastila, Intsik.

Oras: Itatakda kapag nagpareserba.

Konsultasyon ukol sa Edukasyon ng Batang Mag-aaral na taga-ibang bansa

(Konsultasyon tungkol sa edukasyon ng anak na kasama sa ibang bansa dahil sa trabaho at edukasyon ng batang hindi Hapones.  Kailangang magpareserba  TEL 581–0100)

Oras: Miyerkules, Biyernes at Linggo 10:00–17:00

Libreng Konsultasyon sa Tax Accountant ukol sa Buwis para sa mga Dayuhan

(Konsultasyon sa tax accountant para sa mga naninirahang dayuhang kailangang mag-file ng income tax return Kailangang magpareserba TEL 581–0100)

Nakatalang ganapin mula Pebrero hanggang Marso taon-taon.

Mga Wika: Ingles, Portuges, Kastila, Intsik at iba pa.

Peer Support Salon

(Ang layunin ng salon ay mag-usap tungkol sa sariling problema at abala at magkaroon ng kaibigan, Kailangang magpareserba  TEL 581–0100)

Nakatalang ganapin makailang beses sa isang taon.

Mga Wika: Portuges, at iba pa. (May suporta rin gamit ang ibang wika kung kinakailangan.)

Libreng Konsultasyon ukol sa Kalusugan para sa mga Dayuhan

(Konsultasyon kaugnay sa kalusugan, Hindi kailangang magpareserba)

Nakatalang ganapin dalawang beses sa isang taon.

Mga Wika: Ingles, Portuges, Espanyol

Pangkalahatang konsultasyon para sa pangkalusugang pisikal at mental

Maaari ding sumangguni sa mga tanggapang may kinalaman sa kalusugan, kabilang na ang konsultasyon, bakuna, at mga paunawa ng may kinalaman sa pagpapadali ng pamumuhay ng mga dayuhang residente.

Mga Wika: Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik, Filipino, at Vietnamese

Konsultasyon para sa mga Refugee

(Konsultasyon tungkol sa pamumuhay para sa refugees galing sa Indochina, refugees na inaprobahan batay sa Convention Relating to the Status of Refugees, naga-apply para sa status ng refugee at iba pa. Kailangang magpareserba  TEL 0120-090-091)

Mga Wika: Ingles at iba pa.

Araw ng konsultasyon: Una, pangatlo, at pang-apat na Huwebes ng buwan

Seminar ng Paggabay sa Karera para sa mga Batang Dayuhan at kanilang Magulang

(Nagbibigay ng impormasyon at konsultasyon tungkol sa paghahanda para sa landas na tatahakin matapos makapagtapos ng Junior High School, kailangang magpareserba   TEL 581–0100)

Nakatalang ganapin 1 beses bawat taon.

Mga Wika: Ingles, Portuges, Kastila, Intsik at Filipino.

Serbisyo ng Paghahatid ng Konsultasyon ukol sa Pamumuhay para sa mga Dayuhan

(Nagpapadala ng boluntaryong tagapagsalin at tagapayo sa mga konsultasyong isinasagawa sa iba’t ibang lugar, kailangang magpareserba TEL 581–0100)

Mga Wika; Ingles, Portuges, Kastila, Intsik at iba pa.

Konsultasyon at suporta para sa mga dayuhang naninirahan kung sakaling magkaroon ng malaking sakuna

Ang ibang tanggapan sa lungsod ay hindi pa handang magbigay ng paglilingkod sa mga wikang banyaga. Iminumungkahi na magsama ng taong marunong magsalita ng Hapon upang makatulong sa pakikipag-usap. Kung nais n'yong makakuha ng anunsyo na nagpapaliwanag ng karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa Information na matatagpuan sa 3F ng Nagoya International Center (TEL 581-0100 WEB http://www.nic-nagoya(外部リンク)別ウィンドウ )

Minimithi namin ang inyong maaliwalas na pamumuhay sa Lungsod ng Nagoya.
Nagoya International Center Mapa