Itaas na Pahina

Abiso ng Implementasyon ng Premium Voucher Program (Premium Tsuki Shohin Ken)

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2019-07-02

Premium Voucher (Premium Tsuki Shohin Ken)

Bilang paraan upang mapagaan ang epektong hatid ng pagtaas ng buwis mula sa Oktubre 1 ng taong kasalukuyan, ipinatupad ang implementasyon ng [Nagoya City Premium Voucher] para sa pamilyang maliit ang kinikita o pamilyang nagpapalaki ng anak.

Nagoya City Premium Voucher (Nagoya City Premium Tsuki Shohin Ken)

Mga taong puwedeng makabili

  1. Ang mga exempted sa residential tax (hindi kasama ang mga tumatanggap ng Seikatsu Hogo).
  2. Para sa mga pinuno ng pamilya na mayroong anak na isinilang sa pagitan ng Abril 2, 2016 hanggang Septyembre 30, 2019.

Ipapaaalam ang detalye sa mga susunod na araw.
Para sa maayos na ugnayan, kinakailangan na irehistro ang tamang address ng tirahan.
Para sa mga nakarehistro sa ibaba, tiyakin ang nilalaman nito.

  • Nakarehistro ba sa juminhyou (residence registration) ang kasalukuyang address ng tirahan?
  • Para sa mga lumikas dahil sa Great East Japan Earthquake, atbp. kinakailangan ipaalam kung lumipat ng evacuation site.
  • Huwag kalimutang ipaalam sa Post Office ang inyong paglipat.

Presyo ng bentahan

1 aklat (halagang 5,000 yen) ay mabibili lamang sa halagang 4,000 yen

Limitasyon ng pagbili

Magagamit hanggang 25,000 yen (ang tiket na mabibili ng 20,000 yen ) ng mga residenteng exempted sa residential tax (hindi kasama ang tumatanggap ng Seikatsu Hogo).
Magagamit hanggang 25,000 yen (ang tiket na mabibili ng 20,000 yen ) ng pinuno ng pamilya na mayroong anak na isinilang sa pagitan ng Abril 2, 2016 hanggang sa Setyembre 30, 2019.