Itaas na Pahina

Mga Fluorescent Tube, at Mercury Temperature Thermometer etc ay binago na ang paraan ng paglabas!

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2018-03-27
Sinimulan na ang pamamaraan ng pagkolekta upang maisagawa ng maayos ang Pag-recycle sa mga Mercury na nakapaloob sa Fluorescent Tube.

Paraan ng paglabas(Mula Oktubre, 2017)

Fluorescent Tube


Dalhin sa Environmental Works Office at mga kooperatibong tindahan na nangongolekta ng Fluorescent Tubes (Home Appliances Store o Home Improvement Store).

*Ang oras ng pagkolekta ay ibabatay sa mga oras ng pagbubukas ng bawat pasilidad na sinang-ayunang sa (Opisina ng ahensya).

*Ilagay sa mga Collection Box na nakalagay sa mga lugar na mayroon nito.

Mercury Body Temperature Thermometer・Mercury Temperature Thermometer


Mangyaring dalhin sa Environmental Works Office.

Oras ng pagbubukas ng opisina: 8:00 am~4:45 pm 【Maliban sa Sabado・Linggo, Umpisa at Katapusan ng Taon】

Mga bagay na hindi sakop


Ilagay sa Basurang Hindi Sinusunog.
(Mangyari po lamang ibalot sa papel at sulatan ng キケン (mapanganib).)
・Maliwanag na ilaw na bombilya
・Produktong LED
・Mga basag na Fluorescent Tube at Mercury Body Temperature Thermometer at Mercury Temperature Thermometer

*Ang Mercury Blood Pressure Monitor ay hindi kinukuha sa Lungsod. Mangyari po lamang magtanong sa mga lugar kung saan ito ay binebenta.