Itaas na Pahina

Gamitin ang Video Call Translator sa tanggapan ng City Hall o Ward Office

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-09-15

Paraan sa Paggamit

 Kapag bumisita sa City hall o ward office, sabihin lamang sa staff kung nais gamitin ang video call translator. Kayo ay ikokonekta ng support staff sa Nagoya International Center gamit ang tablet para sa video call, at doon kayo ay tutulungan ng Multilanguage staff sa nais ninyong ipa-translate. May naka-install na mga “Tablets” sa aming tanggapan.

Lugar kung saan available ang Video Call Traslator

City Hall o Ward Office

Petsa sa pagsimula ng paggamit.

 Simula Mayo 9, 2017

Languages・Petsa at Oras ng Pagtugon

Languages・Petsa at Oras ng Pagtugon

Wika

Araw

Oras

Ingles

Mula Martes hanggang Biyernes

9:00~17:15

Portuguese・Espanol

10:00~12:00

13:00~17:00

Intsik

13:00~17:00

Korean (Hanggul)・Tagalog

Huwebes lamang

13:00~17:00

 Tuwing Lunes ang gymnasium ay sarado at dahil dito, ito ay ginaganap mula Martes hanggang Biyernes.

Ang aming tinutugunan sa araw ng Linggo, ay ang gaya ng nakasulat sa ibaba. (Tuwing ikaunang Linggo ng buwan, ang City Hall o Ward ay tinutugunan ang may kinalaman sa Paglipat at Pag-alis ng bahay)

Languages・Petsa at Oras ng Pagtugon

Wika

Araw

Oras

Ingles

Linggo

9:00~12:00

Portuguese

Espanol・Intsik

10:00~12:00

Paalaala

Ito ay hindi maaaring magamit kapag may ibang taong gumagamit.

Maaari ng gamitin ang Interpretasyon gamit ang Video phone!