Itaas na Pahina

Social Security System / Tax Number (My Number)

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2019-11-20

Ano ang Indibidwal na Bilang(My Number)?

Ito ay 12 digit na bilang na ipaaalam/iaabiso sa bawat isa, sa lahat ng nakatira o residente sa Japan. Nakatalaga rin ang nasabing Pansariling Bilang sa mga dayuhang nakarehistrong residente sa Japan.

Layunin

Ito ay upang madagdagan ang episiyente at Transparency(aninaw) ng Social Security at Tax System at maisagawa ang posibilidad na makamit ang isang maginhawa at pantay pantay na makatarungang lipunan ng lahat ng mamamayan.

Mga Sakop ng Sistema

Isasagawa ang sistema sa tatlong bahaging ito, Social Security,Tax at Disater Control.

Nakalaang mga iskedyul sa hinaharap

Ang Notification Card na kung saan nakatala ang“My Number”ay ipapadala sa 

address ng residente ng bawat sambahayan mula sa kalagitnaan ng Oktubre 2015

hanggang sa katapusan ng Nobyembre sa pamamagitan ng simpleng“Registered Mail”.

Mag-sisimula ang pag-gamit ng Pansariling Bilang sa Enero 2016. Kasabay nito ang paglabas ng card ng Pansariling Bilang ng mga aplikante.

Pakiusap

Pakiingatan lamang ang Notification card, upang ma isumite eto sa kina uukulan at huwag ipalam sa ibang tao, ang sariling bilang ng numero.

Para sa iba pang detalye, tingnan lamang po dito.

Call Center

Para sa pangkalahatang mga katanungan sa sistema ukol sa numero.

Pambansang My number/Free dial

Tel.no. 0120-0178-26

*Ingles, Intsik, Koreano, Spanish, Portugal. Mga lengwaheng gagamitin.

*Lunes-Biyernes 9:30~20:00, Sabado, Linggo at holiday o opisyal na araw 9:30~17:30 (Maliban kung Holiday at pagtatapos ng taon/Bagong Taon)