Itaas na Pahina

Tungkol sa komprehensibong plano 2018 sa Lungsod ng Nagoya

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2015-03-31

Tungkol sa komprehensibong plano 2018 sa Lungsod ng Nagoya

Dito sa lungsod ng Nagoya,mag mula ngayon ay may marami at malalaking pag babagong parating tulad ng pagiging pa unti ng pa unting populasyon,pag bubukas ng Linear Chuo Shinkansen(maglev bullet train).

Atsaka, hinaharap ang mga malalaking tungkulin malalaking paksa na kagaya ng pagdami ng mga may edad, pag-aasikasong naganap sa malaking lindol ng Nankai Traf at iba pa. Base dito, upang mapangasiwaan pa ito ng munisipyo ng mahabang panahon, gumawa po ng panibagong komprehensibong kabuoang plano.

Pagbubuo ng mga Panukala ng Lungsod ng Nagoya 2018(Halaw Filipino)