Itaas na Pahina

Mayroong Proseso ng Pagtutulungan sa Oras ng Sakuna

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2014-11-11

Mayroong Proseso ng Pagtutulungan sa Oras ng Sakuna

Kapag nagkaroon ng malaking lindol, importante ang paghahanda upang mapanatiling maliit ang pinsala.

 

   Mayroong “Pagbuo ng Proseso sa Pagtutulungan” na pinagdesisyunan sa pag-uusap ng mga residente para sa mga taong nangangailangan ng tulong at impormasyon tungkol sa oras ng sakuna kagaya ng “saan nakatira”, “paano ba sisiguraduhin ang kaligtasan” at “paano ba lumikas”.

   Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa pag-likas, depende pagpapabatid sa kuyakusho o ward-office ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa “Pagbuo ng Proseso sa Pagtutulungan” sa rehiyon, at sila ay tutulong sa paglikas kapag nagsabi sa kanila sa oras ng sakuna.

 

Ang“Pagbuo ng Proseso sa Pagtutulungan” na inilunsad dahil sa hangad na makatulong sa mga mamamayan ay binubuo ng mga sambayanang organisayon at paaralan distrito . Subalit hindi ito nagbibigay ng garantiya na lahat ng dudulog ng tulong sa oras ng sakuna at kalamidad ay matutugunan.

Hindi lahat ng munisipyo ay mayroong pag bubuo ng “Pagbuo ng Proseso sa Pagtutulungan” kaya makabubuting sumangguni sa munisipyo sa inyong lugar.

 

Saan makikipag-ugnayan: Somuka ng Kuyakusho (Kung kinakailangan ng tagapag-salin ng wika ay tumawag lamang sa toriohon sa telepono no. 052-581-6112 )