Itaas na Pahina

Huwag pong ibigay sa ilegal na mangangalakal ang inyong mga basura!

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2013-09-17

Huwag pong ibigay sa ilegal na mangangalakal ang inyong mga basura!

Sa kasalukuyan ay dumarami ang mga mangangalakal na nangongolekta ng mga patapong bagay.

Ang pangongolekta ng basura mula sa mga tahanan ay kailangang may permit, subalit may mga mangangalakal na kahit walang permit ay nangongolekta pa rin. Ito ay may posibilidad ng paglabag sa batas.

Ang pangongolekta ng mga illegal na mangangalakal ay kadalasang hindi sumusunod sa panuntunan ng tamang paghawak o pagtatapon ng mga bagay gaya ng home appliances, at karaniwang nagiging resulta nito ay ang polusyon sa kapaligiran. 

Para sa pagprotekta ng kapaligiran ng Nagoya at ng mundo, mangyari po ay huwag ninyong ibigay ang inyong mga patapong bagay sa mga ilegal na mangangalakal na ito.

Ipinapakiusap po ang inyo suporta para sa tamang pagproseso ng mga basura sa paraang itinakda ng siyudad.

Sumangguni po sa Waste Management Regulation Division, Operations Department, Environmental Affairs Bureau para sa konsultasyong may kinalaman sa mga illegal na mangangalakal, sa Environmental Works Office ng inyong distrito at sa the Large-Sized Waste Desk.

 

(Impormasyon)

Tungkol sa mga illegal na mangangalakal

Waste Management Regulation Division, Environmental Affairs Bureau 972-2683

Tungkol sa pagtapon ng malalaking basura

The Environmental Works Office ng bawat distrito o di kaya ay

sa The Large-Sized Waste Desk 0120-758-530

 

Ang pagtugon ng bawat Waste Management Regulation Division, Environmental Affairs Bureau, The Environmental Works Office sa mga katanungan o anumang konsultasyon ay ginagawa sa wikang Hapon lamang.

Sa Nagoya International Center (NIC) ay maaaring kumunsulta nang may tagapagsalin para sa mga impormasyon na inyong kailangan, mangyari pong huwag kayong mag-atubili na makipag-ugnayan.

TEL 052-581-6112 (Trio-Pono【Maaaring mag-usap ang tatlong-tao】)