Itaas na Pahina

Sa Hulyo 9, 2012 ay Magsisimula ang Bagong Sistema ng Pamamahala Para sa mga Dayuhang Residente.

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2013-10-22
Simula ika-9 ng Hulyo 2012 ay bubuwagin na ang sistema ng alien registration, magbabago na ang sistema ng pagpaparehistro para sa mga dayuhan. Parehong batas ng pamamahala ang ipatutupad para sa mga dayuhan maging sa mga Hapon, at parehong gagawan ng residence record.

Sa Bagong Sistema, ang Dayuhan ay Gagawan din ng Residence Record

Mga Saklaw ng Resident Record para sa mga Dayuhang Residente

Maliban sa mga may estadong turista at mga in-transient, atbp., ang mga dayuhang residente na may legal na pamamalagi nang mahigit 3 buwan at mga permanenteng tirahan o alinman dito ay saklaw ng bagong sistema.

l Mga medium-to long- term na residente

l Mga special na permanenteng residente

l Mga pansamantalang nakakuha ng permiso ukol sa asylum o pamamalagi

l Mga pansamantalang mananatili na may kinalaman sa kapanganakan at pagkawala ng nasyonalidad

※Ang resident card para sa mga dayuhan ay alinsunod sa pagkakalagak ng impormasyon na katulad ng sa mga Hapong residente kung saan nakapaloob ang impormasyon ng buong pamilya at maari ring makapaglabas ng kopya para rito.

Impormasyon (Ukol sa Bagong Sistema ng Pamamahala Para sa mga Dayuhang Residente)

Telepono para sa konsultasyon ukol sa bagong sistema ng pamamahala para sa mga dayuhang residente (Ministry of Internal Affairs and Communications)

Telepono 0570-066-630 (ang mga tawag mula sa IP phone at PHS ay 03-6301-1337)

Umaga mula 8:30 AM hanggang hapon 5:00 PM

※Sarado tuwing sabado at linggo, hanggang Marso 31, 2014 maliban sa katapusan ng taon at simula ng taon.

Ang Sistema ng Alien Registration ay Bubuwagin na, Magkakaroon na ng Resident Card o Special Permanent Residency Certificate

Sa pagbuwag ng sistema ng alien registration, babaguhin na ang alien registration certificate, magkakaroon na ng bagong resident card at special permanent residency certificate. Gayunman, ang mga may hawak sa kasalukuyan ng alien card, hanggang Hulyo 9, 2012, pansamantala ay maari nilang gamitin ang nasabing card bilang resident card o special permanent residency certificate.

Impormasyon (Ukol sa Bagong Sistema ng Pamamahala ng mga Residente at Special Permanent Residency Certificate)

Foreign Resident Integration Information Center (Immigration Bureau of the Ministry of Juctice)

Telepono 0570-013-904 (ang mga tawag mula sa IP phone at PHS ay 03-5796-7112)

Umaga mula 8:30 AM hanggang hapon 5:15 PM

※Sarado tuwing Sabado at Linggo pati na katapusan ng taon at simula ng taon.

Sumangguni sa Homepage ng Ministry of Internal Affairs and Communications at Ministry of Justice Para sa Karagdagang Detalye

Ministry of Internal Affairs and Communications Hompage (Ukol sa Sistema ng Rehistrasyon ng mga Residente)

Ministry of Justice Homepage (Ukol sa Bagong Sistema ng Pamamahala ng mga Dayuhang Residente)