Itaas na Pahina

Mga Likas na Kalamidad

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2019-12-10

Paghahanda laban sa pagdating ng Sakuna

Sapagkat ang bansang Hapon ay dumadanas ng 4 na panahon (Tag-sibol, Tag-init, Tag-lagas, at Tag-lamig), at may dumarating ang mga sakunang tulad ng malakas na pag-buhos ng ulan (at pagbaha), Bagyo, atbp ayon sa panahon nito. Habang sa panahon ng Tag-sibol hangang sa pagdating ng Tag-init ay madaling bumuhos ang malakas na ulan na nagmumula sa dagat, sa paglapit ng Tag-lagas naman nagsisidatingan ang mga Typhoon o malalaking Bagyo.

Maaaring magdulot ang mga bagyong ito ng mga landslide, pagbabaha, at iba pang sakuna. Maghanda sa pamamagitan ng pag-alam kung saan ang mga mapanganib na lugar, at ang inyong nakatakdang pook-likasan (evacuation center) at iba pa sa inyong lugar. Ugaliin na maging laging handa laban sa pagdating ng sakuna.

Ang bansang Hapon ay kabilang sa mga bansang palagiang dinadatnan ng lindol. Ang lindol ay ang pagyanig ng lupa. Nangyayari ito dahil sa biglang paggalaw ng parte ng bedrock sa ilalim ng lupa.

Kapag nagkaroon ng malaking lindol, maaaring magdulot ng malaking sakuna sa pamamagitan ng pagpatumba ng mga gusali, pagsanhi ng mga sunog, at iba pa. Upang ma-ibsan ang pahamak na dulot ng lindol, ugaliing maghanda laban sa pagdating nito.

Kasama na rito ang paghahanda laban sa tinatayang pagdating ng isang malaking lindol sa distrito ng Tokai -ang “Tokai Jishin”. Gayunpaman na ayon sa historical record, ang nasabing lindol ay dumadating sa distrito ng Tokai bawat 100 -150 taon, at humihigit na sa 150 taon ang lumilipas mula ito huling dumating.

Karaniwan mahirap mataya na kung kailan darating ang lindol, pero tungkol sa Tokai Jishin, may posibilidad na malalaman kung kailan magkakaroon.Sa oras na mataya  na malaki ang posibilidad na parating na ang lindol, ang Prime Minister ng bansang Hapon ay magpapatalastas ng babala o “Keikai Sengen”.

Karagdagan dito, maaaring magkaroon ng napakalaking lindol “Nankai Trough Kyodai Jishin” dahil sa “Tokai Jishin”. Kung nagkaroon ng napakalaking lindol, maaaring magdulot ng malaking sakuna sa iba’t ibang area sa pamamagitan ng pagyanig at tsunami o seismic sea wave.       Para mabawasan ang pinsala kahit konti, naghahanda ang gobyerno para ipaalam sa mamamayan ang mga impormasyon sa pamamagitan ng TV, radio, o iba pang paraan bago mag-lindol o pagka lindol. Kailangan din ninyo kumolekta ng impormasyon at magpasiya kayo sa sarili na lumikas para ipagtanggol ang buhay ninyo ng pamilya.

Gabay sa paghahanda para sa kapahamakan sa siyudad ng Nagoya
NIC Manual ng Kaligtasan  Part1(外部リンク)別ウィンドウ  Part2(外部リンク)別ウィンドウ  Part3(外部リンク)別ウィンドウ

Mga Kahandaan kung may Bagyo

Nagkaroon ng malaking pinsala noong umulan ng napakalakas sa rehiyon ng Tokai noon Setyembre 11 at 12, 2000 at noon Agosto 28 at 29, 2008. Malaki din ang kapinsalaan dahil sa bagyo No.15 noong Setyembre 20 at 21, 2011.

  Ang bagyo ay isang napakalakas na ulan na bumubuhos sa isang lugar sa loob ng maigsing oras o panahon na dumarating bago matapos ang buwan ng tag-ulan. Mahirap itong mahulaan o matantiya sapagkat ang pagdating nito ay biglaan, walang babala, kaya’t kailangang handa sa anumang uri ng bubuhos na ulan.

     Ang ulan at malakas na hangin sanhi ng bagyo, depende sa kung saan dadaan, ay maaaring maging dahilan ng pagbaha at pagkawasak ng mga gusali. Mag-ukol ng mahalagang pansin sa mga palagay tungkol sa panahon kung tag-ulan. Kung may papalapit na bagyo sa inyong lugar, bantayan ang mga ulat sa panahon at mangyaring sundin ang mga sumusunod na paghahanda:

 1. Sa oras ng pagkawala ng koryente, maghanda ng flashlight, potable radio at bagong battery para dito.
 2. Mag-ukol ng pansin sa mga palagay tungkol sa panahon sa pamamagitan ng radyo at TV.
 3. Patibayin ang mga bintana at siguraduhin na sarado ang tabing ng mga bintana.
 4. Itabi ang mga bagay na madadala ng malakas na hangin kagaya ng mga halaman sa paso o ang sampayan ng mga damit o itali ang mga ito nang matibay o mahigpit.
 5. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan.
 6. Sa mga lugar na madaling bumaha, ilagay ang mga kagamitang bahay sa mataas na puwesto.
 7. Maghanda ng mga pagkain, inuming tubig, kagamitan o panustos sa paggagamot at iba pa
 8. Ihanda ng mga pagkain at mahahalagang bagay at iba pa para sa mabilis na paglisan.
 9. Sa mga delikadong lugar na maaaring magkaroon ng baha, maghanda nang mabilis na paglikasan sa anumang oras.(tingnan ninyo ang hazard map ng pagbaha)
 10. Alamin ang lokasyon ng mga pook-likasan May impormasyong ng pook-likasan sa official website ng Nagoya city o sa ward office.

Mga Kahandaan kung may Lindol

Mahirap hulaan ang pagdating ng lindol. Samakatuwid, mahalaga na ipagpatuloy natin ang mga nararapat na paghahanda at ang dapat gawin sa oras ng kagipitan. Mangyaring sundin ang mga sumusunod na pang-araw-araw na pag-iingat:

 1. Para makapag-ugnayan at maka-iwan ng mensahe para sa pamilya tumawag lamang sa bilang 171 at mga service ng message board para sa oras ng sakuna. Pag-usapan ito ng pamilya.
 2. Patibayin ang mga kasangkapan sa bahay para hindi ito matumba o malaglag sa oras ng Lindol.
 3. Maghanda ang flashlight, radyo, pagkain, inuming tubig at ilagay ang mga ito kasama ng inyong mga “valuables” (tulad ng wallet, pera, atbp.) sa isang bag.
 4. Suriin ang tibay ng kinatatayuan ng iyong bahay o gusali.
 5. Huwag maglagay ng mga bagay na madaling sumiklab sa tabi ng kalan at iba pa.
 6. Maghanda ng pamatay ng apoy o mga balde ng tubig bilang paghahanda kung sakaling magkakaroon ng sunog.
 7. Tiyakin ang mga pook-likasan at daanan sa paglikas.
 8. Kapag narinig ang opisyal na babala tungkol sa lindol o Earthquake Warning, may mga anunsyong maririnig para sa mga taong nakatira sa mga itinalagang lugar na hindi ligtas (lugar na maaaring magkaroon ng TSUNAMI o malaking alon o magkaroon ng landslide). Alamin sa inyong lokal na ward office kung ang inyong tirahan ay itinalagang lugar na hindi ligtas.
 9. Kung maaari, sumali sa mga aktibidad ng iba’t-ibang volunteer groups sa paghahanda sa panahon ng kalamidad.

Kung Sakaling may Lindol

Kahit na anong hinahon sa pang-araw-araw na buhay, maaaring mataranta sa oras ng mga kagipitan. Para maging mahinahon, ang mga sumusunod ay dapat pag-aralan upang maging bahagi ng inyong ugali o asal:

 1. Pag lumindol ng napakalakas at hindi kayo makagalaw, huwag muna kayo kumilos, umupo lamang at iligtas ang ulo ninyo.
 2. Pag kaya ninyong kumilos, pangalagaan ang inyong ulo sa pamamagitan ng pagsuot ng helmet o malambot at makapal na panapin, at magtago sa kuwarto na pinatibay ang mga gamit para hindi tumumba o sa ilalim ng matibay na bagay kagaya ng mesa.
 3. Buksan ang pintuan para siguradong makalabas.
 4. Isara ang gas at patayin ang apoy pag tapos ng paglindol .
 5. Mag-ingat sa bumabagsak na mga kristal sa loob ng bahay.
 6. Kung lalabas ng bahay, maging mahinahon.
 7. Maghanda ng mga daanan sa paglikas, at lumikas patungo sa pinakaligtas na daanan.
 8. Magtamo ng wastong kaalaman sa pamamagitan ng radyo at TV.
 9. Mag-ingat sa mga guho na galing sa mataas na lugar o bundok at laki ng tubig sa dagat dulot ng tsunami.

Ang mga Pook-Likasan at iba pa

Mayroong mga itinatag na pook-likasan (tulad ng mababa/gitnang paaralan at iba pa) kung kinakailangan ang antimanong paglikas dahil sa kahirapan sa pamumuhay tulad ng pagkasira ng tirahan, o dahil sa panganib ng pinsala ng lindol, bagyo o baha. Kung magkaroon ng malaking sunog at iba pa, ginagamit bilang malawakang likasan ang mga parke at iba pang may espasyo upang mapangalagaan ang mga lilikas sa malaking sunog. Ginagawang pansamantalang likasan ang malawakang likasan kung saan maaaring lumikas nang pansamantala at malaman ang kalagayan ng sunog.

Kung ipahayag ang warning ng malaking tsunami, at walang mataas na lugar sa paligid, may gusaling likasan sa panahon ng tsunami kung saan maaaring lumikas pansamantala.

Mangyaring unang tandaan ang mga daanan sa paglikas at suriin ang mga delikadong lugar bago lumikas.

Mayroong nalathalang “Earthquake Hazard Map ng Inyong Pook” kung saan nakasulat ang tinatayang pinsala dulot ng lindol, pook-likasan, kinaroroonan ng malawakang likasan atbp. May ginagawa ring tsunami version nito, “Tsunami Hazard Map ng Inyong Pook” kung saan nakasulat ang kinaroroonan ng gusaling likasan sa panahon ng tsunami at iba pa, at bersyon ng pagbaha/pag-apaw ng tubig “Flooding Hazard Map ng Inyong Pook” kung saan nakasulat ang kinaroroonan ng pook-likasan at iba pa. Para sa karagdagang detalye, tingnan ninyo ang official website ng Nagoya City o sumangguni sa inyong lokal na ward office o sa Nagoya International Center.
palatandaan na nagpapahiwatig ng malawak na mga lugar para sa paglikas

Ang mga Dapat Gawin sa Paglikas

Ang paghahanda sa paglikas ay napakahalaga. Mangyaring lumikas sa ligtas na lugar ayon sa tuntunin ng inyong ward office, ng pulisya, ng kagawaran ng bumbero, mga boluntaryong kapisanan laban sa kalamidad, o kung nasa panganib ng laki ng tubig sa dagat dulot ng pag-baha, tsunami, mga landslide, mga nangibang bahay o sa papalaganap na sunog.

 1. Bago lumikas, siguraduhin na wala ng mga apoy o sunog. Isarado ang mga gas breaker ng koryente.
 2. Huwag kalimutan na mag-iwan ng mensahe sa bahay ng inyong kinaroroonan, kung saan hahanapin o matatawagan, ang katayuan ng kalusugan o katawan bago lumisan.
 3. Magsuot ng maginhawang damit, at huwag kalimutan na pangalagaan ang inyong ulo kung maganap ang lindol.
 4. Lumikas na dala ang mga bagay para sa oras ng kagipitan sa inyong bag na nasa likod na meron pagkain at importanteng gamit para sa loob ng tatlong araw.
 5. Maglakad sa paglikas, huwag gumamit ng sasakyan.
 6. Hawakan ng mahigpit ang kamay ng matatanda at mga bata.
 7. Pag-planuhan at pag-desisyunan ninyong magka-pamilya kung saan kayo lilikas (pook likasan atbp.) kung may dumating na kalamidad.
 8. Kung pupunta sa mga lugar ng paglikas, iwasan ang mga makikitid na kalye at huwag lumakad malapit sa baybay ng mga ilog.
 9. (9)     Sa oras na makaramdam ng lindol, kahit hindi matiyak sa pagtingin kung may tsunami, lumayo kaagad sa baybay! (Sa ipinapalagay na tsunami sa lungsod na ito, walang puting bula kundi aangat ang ibabaw ng dagat.)
 10. (10)   Kahit na tsunami advisory pa lamang ang ipinatatalastas, humiwalay sa mga lugar na malapit sa dagat.
 11. (11)   Maaaring paulit-ulit ang pagsugod ng isang Tsunami. Pakiramdaman ang lagay mga bagay at maghintay sa isang ligtas na lugar hanggang matanggal ng mga kinauukulang awtoridad ang Tsunami warning o advisory.

Paggamit ng Telepono sakaling may dumating na kalamidad

Maaaring maputol, magkagulo at mawala ang mga linya ng komunikasyon nang ilang araw sa pagdating ng isang malaking kalamidad katulad ng sunog na dulot ng isang lindol.

Inaatasang magiging importante ang mga linya ng komunikasyon na ito sa Pagsagip at iba pang “Rescue Work” na maaaring isagawa sa paglipas ng sakuna. Alamin at paghandaan ang posibilidad na maiwasan ang  pag gamit ng inyong telepono para sa mga hindi kailangan o hindi masyadong importanteng tawag o kaya naman ang pag dial ng pauli ulit.Kung hindi ninyo ma-contact ang mga na-declare na calamity zone, ay tumawag sa Emergency Number 171(telephone service), Disaster Emergency Message Board (web171), etc.,.

Ang Emergency Number 171 (phone service), Disaster Emergency Message Board (web171)

1. Emergency Number 171(telephone service)

Sa pagdating ng isang malaking lindol o iba pang kalamidad, maaaring mahirapan makipag-alaman sa kani-kanilang mga kamag-anak o kaibigan, ang mga taong nasa lugar na tinamaan ng kalamidad, at maaaring manatili ang pagkagulo ng mga linya ng komunikasyon papunta at palabas ng lugar na nasakuna nang ilang araw. Upang makasiguradong may paraan upang mapaalam sa mga nag-aalalang mga kamag-anak, kaalam atbp. ang kalagayan ng kanilang kalagayan (kaligtasan), itinalaga ang emergency number 171. Maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa Dial Center sa pamamagitan ng nasabing numero at sa gayong paraan makipag-alaman sa inyong mga kamag-anak o kaibigan kung kayo’y nasa isang calamity zone.

Mga Makikinabang sa Sistemang ito

Sa paniniyak ng kaligtasan ng ibang mga kasapi ng pamilya na kasama niyang nasa pook na dinalaw ng kalamidad, Sa pakikipag-alaman sa mga ito.

Ang Emergency Number ay isang serbisyo na maaaring gamitin lamang sa oras ng pagdating ng kalamidad. Unahing i-dial ang 171, at sundin ang guidance. Ukol sa pag-iwan at pagtanggap ng mensahe. Ukol sa impormasyon ukol sa Emergency Dial 171 sa wikang Ingles, bumisita lamang sa(http://www.ntt-west.co.jp/dengon/english/(外部リンク)別ウィンドウ

Ang sumusunod ay ang mga pangunahing paraan ng pag iwan ng mensahe. Para sa mga detalye ay tumawag sa 116 o kaya’y makipag-ugnayan sa NTT sa pamamagitan ng saitai_support@west.ntt.co.jp (email).

Paraan ng Paggamit ng Emergency Dial 171

Mga Teleponong maaaring gamitin: Mga linya ng telepono ng NTT WEST at NTT EAST (touch-tone at pulse dial), ISDN, pang publikong telepono, at Hikari Denwa (optical IP na serbisyo ng telepono) at mga espesyal na pampublikong telepono na naka-install sa pamamagitan ng NTT West at NTT East sa pang likas na pasilidad at iba pang mga lokasyon sa kaganapan ng isang kalamidad. Gayunman, ito ang mga hindi posible na gamitin ISDN o Hikari Denwa (phone service) na may isang pulse dial phone.

Maaaring gamitin ang cellphone, PHS, telepono sa ibang kompanya bukod sa NTT West at East. Makipag-ugnayan lamang sa kumpanya ng telepono n'yo kung alin ang mga maaaring gamitin at kung may kaukulang bayad ang mga ito.

Bayad

Libre ang pag-record at pakikinig sa mga mensahe gamit ang NTT WEST o NTT EAST. Kung nais gumamit ng ibang kumpanya ng telepono, makipag-ugnayan lamang sa mga tanggapan nila.

Simula ng Operasyon

Sa pagdating ng isang lindol na may-lakas 6 o higit pa at magkagulo ang mga linya ng komunikasyon dahil dumami ang pagtawag sa pook na dinalaw ng kalamidad. Ang kondisyon ng pagbibigay ng service na ito ay ipinapasiya ng NTT WEST at NTT EAST at alamin sa pamamagitan ng TV, Radyo, at Internet.

Haba ng isang mensaheng puwedeng iiwan

Ang isang mensahe ay hindi hihigit sa 30 segundo.

Tagal ng pagtabi ng iniwang mensahe

Hanggang matapos ang mga araw na maaaring gamitin

Dami ng Mensaheng maaaring iwan

Para sa isang TEL No. 1–20 mensahe.  (Makinig sa payo ng Guidance na maririnig sa linya)

※Depende sa situwasyon ng kalamidad ang karami ng mensaheng maiwanan at gaano katagal ang pag-iwan ng mensahe.

Paraan ng paggamit ng Emergency Number 171

I-dial ang 171 at sundin ang guidance para mag-iwan o makinig ng mensahe.

I-dial ang 171 at sundin ang guidance para mag-iwan o makinig ng mensahe

Paraan

Mag-iwan ng mensahe

Makinig ang mensahe

1

I-dial ang 171

171

2

Piliin ang record o playback.

(Guidance) Ito ang emergency Dial 171. Kung gusto ninyong mag-iwan ng mensahe, pindutin ang 1(ichi), kung gusto ninyong makinig ng mensahe, pindutin ang 2(ni). Kung gusto ninyong mag-iwan ng mensahe na may pass code, pindutin ang 3(san). Kung makinig kayo ng isang mensahe na may pass code, pindutin ang 4(yon)

Walang Pass code

May Pass code

Walang Pass code

May Pass code

1

3

2

4

(Guidance)I-dial ang 4 digit pass code

(Guidance)I-dial ang 4 digit pass code

xxxx

xxxx

3

I-dial ang telepono ng mga nasa lugar na kalamidad

(Guidance) Para sa mga nasa lugar ng kalamidad, i-dial ang number ng bahay o number ng taong nais ninyong kontakin mula sa local code.

0xx xxx xxxx

Nagkokonekta sa Message Dial Center

4

Mag-iwan at Makinig ng mensahe

(Guidance) Mag-rerecord ng telephone number 0xxxxxxxxx(pass code xxxx). Para sa mga Push Type, pindutin ninyo ang 1(ichi). Para sa mga Dial Type, hintayin hanggang marinig ang guidance. Pag nagkamali kayo ng number, tumawag uli kayo.

(Guidance) Ang mensaheng natanggap galing sa numerong 0xxxxxxxxx  ay ipaparinig. Para sa mga Push Type, pindutin ninyo ang 1(ichi). Para sa mga Dial Type, hintayin hanggang marinig ang guidance. Pag nagkamali kayo ng number, tumawag uli kayo.

Dial Type

Push Type

Dial Type

Push Type

(Hintayin hanggang marinig ang guidance)

1

(Hintayin hanggang marinig ang guidance)

1

(Guidance) Mag-rerecord ng mensahe. Pagka narinig ang tunog na “Pi”, mag-iwan kayo ng mensahe sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ayputulin ang tawag dito.

(Guidnace) Mag-rerecord ng mensahe. Pagka narinig ang tunog na “Pi”, mag-iwan kayo ng mensahe sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ay pindutin ang 9.

(Guidance) Pakinggan muna ninyo ang bagong mensahe.

(Guidance) Pakinggan muna ninyo ang bagong mensahe. Kung nais ninyong ulitin ang mensahe, pindutin ang 8. Kung gusto ninyong makinig ang susunod na mensahe, pindutin ang 9.

Mag-iwan ng mensahe

Makinig ng mensahe

(Hintayin hanggang marinig ang guidance)

Pagkarecord

9

(Guidance) Wala nang mensahe. Pakibaba na ang telepono.

(Guidance) Wala nang mensahe. Kung nais ninyong mag-record ng mensahe, pindutin ang 3.

(Guidance) Ulitin ang mensahe. Kung nais ninyong baguhin, pindutin ninyo ang 8. Kung hindi na kailangang pakinggan muli ang mensahe, paki pindot ang 9.

 

Makinig ng mensaheng iniwan ninyo

(Hintayin hanggang marinig ang guidance)

(Guidance) Nakarecord na ang mensahe.

(Guidance) Wala nang mensahe

5

Wakas

Kusang matatapos ang tawag.

Mga kondisyon sa paggamit ng Emergency Dial 171

Mga kondisyon sa paggamit ng Emergency Dial 171

 

Lugar kung saan maaari itong masubukan

Sa Pagdating ng Kalamidad

Lugar kung saan ito maaaring magamit

Buong bansa

Buong bansa

Kung saan maaaring magparehistro para dito

Maaring gamitin ang landline, ISDN, hikari (IP) lines at cell-phones sa buong bansa.

Maaring gamitin ang landline, ISDN, hikari (IP) lines at cell-phones sa mga lugar na apektado ng sakuna.

Haba ng isang mensahe

30 segundo

30 segundo

Tagal ng pagtatabi ng na-record na mensahe

Hanggang matapos ang trial period

Hanggang matapos ang mga araw na maaaring gamitin

Dami ng mensaheng maaaring itabi

20 mensahe

Ayon sas laki ng sakna, 1–20 mensahe

Pag gumamit ng service na ito

 • Para makatipid sa enerhiya para sa pag sagot sa inyong mga susunod na tawag, pumili muna kung sino sa mga miyembro ng pamilya, kamag-anak, at mga kakilala na kabilang sa mga apektadong lugar ang kokontakin. Tawagan sila sa numero ng telepono nila sa bahay o cellphone
 • Sabihin ninyo ang kinakailangang impormasyon habang nakakapag-record ng mmensahe.

2. Disaster Emergency Message Board web171

Maliban sa mga Disaster Emergency Message Dial 171 (serbisyo sa telepono) para sa mga mensaheng boses, nagbibigay din ang NTT WEST ng isang serbisyo na nagbibigay-daan sa pag-record at pagtingin sa mga mensahe (text) na tinatawag na Disaster Emergency Message Board (web171).

Kapag may kalamidad, ang mga taong naninirahan sa mga apektadong lugar (kabilang ang evacuation centers, atbp)ay may serbisyong pwedeng magamit na nagbibigay-daan sa kanila upang i-record ang mensahe (text) gamit ang isang numero ng telepono para ma-access ang message board sa pamamagitan ng internet.  Ang mga mensahe na narekord ay maaring makita gamit ang isang numero ng telepono mula sa mga tao ng buong bansang Japan  (kabilang din ang ibang bansa).

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Ingles na bersyon ng Disaster Emergency Message Board (web171) paki tignan ang: http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/english/(外部リンク)別ウィンドウ

Maaari mo ring i-download ang iba pang direksiyon (sa Ingles, Instik at Korean) mula sa link sa itaas.

Simula ng pag gamit

Kapag ang isang lindol o iba pang kalamidad ay nangyari, ang pagiging available ng serbisyo ay inihahayag sa pamamagitan ng TV, radyo, ang NTT WEST website at iba pang media.

Pumunta sa https://www.web171.jp/(外部リンク)別ウィンドウ at sundin ang mga direksiyon na nakasaad sa screen.

Bilang ng mga mensahe na maaaring ma-record at ang panahon kung gaano ito katagal na pwede maitago.

 • Bilang ng mga mensahe na maaaring ma-record
  20 mensahe sa bawat message board (message box)
  * Kapag may mahigit na 20 mensahe, ang ibang mga mensahe ay mabubura at magsisimula sa mga pinakaluma at ang mga bagong mensahe ang siyang matitira.
 • Message boards (message boxes)
  Kapag walang “user information”: 1 board
  Kapag may “user information”: hangang 20 boards*
  *Ang user information ay dapat mairehistro ng mas maaga.
 • Tagal na pwedeng itago
  hangang 6 na buwan
  * Para sa subok na pag gamit: Para sa panahon ng pagsubok (trial period)
 • Mga text message
  Hnaggang 100 na letra kada mensahe

pagbubura ng mensahe

Kapag ang pinakamataas na bilang ng mga mensahe ay lumampas na sa limitasyon, ito ay mabubura na at ito ay magsisimula sa mga pinakaluma. Lahat ng mga mensahe ay tatanggalin kapag sila ay tumagal ng higit pa sa inilaang panahon para sa “storage period” (anim na buwan) o kapag ang mga serbisyo ay kinansela.

Mga wikang suportado

 • Suportadong wika
  Hapon, Ingles, Intsik, Korean
  *Ang mobile website ay magagamit sa wikang Hapon at Ingles lamang.

Singil

Ang pag tago at pagtingin sa mga mensahe ay walang bayad. Maaaring malapat ang ilang mga hiwalay na mga singil para sa pag gamit ng data o bilang bayad sa internet connection, at mga bayarin sa dial-up na koneksyon.

3. Sa paniniyak ng kaligtasan ng mga pamilyang naninirahan sa pook na dinalaw ng kalamidad ng mga kaaalam nito.

Sa pagpapaalam ng isang pamilyang naninirahan sa pook na dinalaw ng kalamidad ng kaligtasan nito sa mga kaalam nito.

Sa paniniyak ng kaligtasan ng ibang mga kasapi ng pamilya ng isang taong nasa pook na dinalaw ng kalamidad , Sa pakikipag-alaman sa mga ito.

Sa paniniyak ng kaligtasan ng ibang mga kasapi ng pamilya na kasama niyang nasa pook na dinalaw ng kalamidad , Sa pakikipag-alaman sa mga ito.

4. Ukol sa pagsubok na pagpapatakbo ng Emergency Dial 171

 • Sa Disaster Prevention Week* (Agusto 30, 9:00–Septyembre 5, 17:00)
 • Sa Disaster Prevention and Volunteer Week* (Enero 15, 9:00–Enero 21, 17:00)
 • Ika-1 at ika-15 ng bawa’t buwan (0:00-24:00)
 • Mula 0:00 ng ika-1 ng Enero hanggang 24:00 ng ika-3 ng Enero


*Paalala: May bayad ang pag tawag at pag gamit ng data (internet) sa panahon ng trial period.

Sentro ng Pag-iwas sa Sakuna sa Minato

Sa lungsod na ito, may “Nagoya Municipal Minato Disaster Prevention Center” kung saan maaaring maranasan sa earthquake simulator ang intensity 7 na lindol na tunay na nangyari, at maaaring malaman ang kalagayan ng paglapit ng bagyo sa Ise Bay sa pamamgitan ng video, pagtatanghal ng tunog, ilaw at iba pa.

Para sa mga karagdagaang impormasyon, magtanong sa “Nagoya Municipal Minato Disaster Prevention Center”.

Kinaroroonan:12–20, 1-chome, Koumei, Minato-ku, Nagoya (TEL 651–1100, FAX 651–6220)