Itaas na Pahina

Pagbubukod at Pagtatapon ng Recyclables

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Pagbubukod at Pagtatapon ng Recyclables

  • ・Isang beses sa isang linggo, kinokolekta ang mga lalagyan at pambalot na gawa sa plastik sa bawat area at kinukolekta ang mga lalagyan at pambalot na gawa sa papel, PET bottles, basyong bote, basyong lata sasistasyon na pook kolektahan ng mga recyclable na basura sa inyong lugar
  • ・Linisin mabuti ang loob ng basura at ilagay ito sa naaayon na lalagyan.
  • ・Kinokolekta rin ang mga basura kung bakasyon maliban sa pagtatapos ng taon at Bagong taon.
Kapag sinabing Packaging, ito ang ginamamit ng tagagawa bilang lalagyan o pambalot ng produkto.
Pagtatapon ng Basura

Uri ng

recyclable

Halimbawa

Paraan ng pagtapon

Istasyon o pook kolektahan

Mga lalagyan o

pambalot na gawa sa plastic

 

・Mga bote ( hindi kasama ang PET bottles)

・tasa at pakete・trey

・Plastik bag, pambalot na gawa sa plastik

・Mga net

・Plastik na pangtakip

・Styrofoam

・Alisin muna ang mga nilalaman ng dumi mula sa lalagyan.

・Ilagay sa nakatakdang plastic bag para sa recyclable materiyal. (Ang mga lalagyang plastik ay ipagsama sa isang plastic bag.)

Ilagay ang basura sa tinatakdang lugar sa umaga bago mag 8 ng umaga. (Ang mga nakatira sa Naka-ku ay dapat maglabas ng basura bago mag-7 am.)

Mga lalagyan o

pambalot na gawa sa papel

 

・Mga karton

・Mga lalagyan na gawa sa papel at paper cups

・Mga lalagyan at pambalot na gawa sa papel

・Mga takip o panakip sa mga lalagyan na gawa sa papel.

・Mga karton ng mga inumin na gawa sa papel (na may aluminum na nakakabit sa loob )

・Alisin muna ang mga nilalaman ng dumi mula sa lalagyan.

・Ilagay sa nakatakdang plastic\c bag para sa recyclable materiyal.(Ang mga lalagyang o pambalot na gawa sa papel ay ipagsama sa isang bag.)

Ilagay ang basura sa istasyon o pook kolektahan ng inyong lugar sa umaga bago mag 8 ng umaga. (Ang mga nakatira sa Naka-ku) ay dapat maglabas ng basura bago mag- 7 am.

Mga Pet bottle

Mga inumin (soft drink) na may markang PET, inuming may alak, toyo (soy sauce), mga lalagyan ng mga spices (asin atbp.), suka at iba pang bagay na may markang PET.

・Alisin ang lahat ng mga takip at itapon ang mga lalagyan ng plastic at ang mga pakete.

・Alisin muna ang mga nilalaman ng dumi mula sa lalagyan.

・Ilagay sa nakatakdang plastic\c bag para sa recyclable materiyal.

(Ang mga PET bottle ay ipagsama sa isang bag.)

Ilagay ang basura sa istasyon o pook kolektahan ng inyong lugar sa umaga bago mag 8 ng umaga. (Ang mga nakatira sa Naka-ku) ay dapat maglabas ng basura bago mag- 7 am.

Mga bote at Lalagyanang delata

Mga basyong bote ng inumin at pagkain, mga lalagyan ng make-up atbp.

・Alisin ang lahat ng takip at itapon ng mga plastic na may mga plastic na lalagyan at mga pakete, at metal caps sa hindi nasusunog na basura.・Alisin muna ang mga nilalaman ng dumi sa lalagyan.

・Huwag ilagay sa isang plastik bag. Direktang Ilagay sa asul na basket.

Ilagay ang mga boteng walang laman sa asul na basket na inilagay sa tinukoy na lugar ng koleksyon sa iyong lugar bago mag 08:00 ng umaga sa araw ng koleksyon. (Ang mga nakatira sa Naka-ku) ay dapat maglabas ng basura bago mag- 7 am.

Mga lata

Lata ng pagkain at inumin (lata ng serbesa, juice, mantika, powdered milk, cookies, at iba pang pagkain)

・Alisin muna ang mga nilalaman ng dumi sa lalagyan.

・Sa mga lugar ng Chikusa, Higashi, Kita, Nishi, Nakamura, Naka, Showa, Mizuho, Atsuta, Minami, Moriyama, Midori, Meito, Tenpaku-ku, ay ilagay ang mga ito sa nakatakdang plastic bag para sa recyclable materiyal..

・Sa Nakagawa at Minato ward, huwag ilagay sa isang bag. Direktang Ilagay sa asul na basket.

Ilagay ang basura sa istasyon o pook kolektahan ng inyong lugar sa umaga bago mag 8 ng umaga. (Ang mga nakatira sa Naka-ku) ay dapat maglabas ng basura bago mag- 7 am. (Chikusa, Higashi, Kita, Nishi, Nakamura, Naka, Showa, Mizuho, Atsuta, Minami, Moriyama, Midori, Meito, Tenpaku-ku)

Ilagay ang mga boteng walang laman sa dilaw na basket na inilagay sa tinukoy na lugar ng koleksyon sa iyong lugar bago mag 08:00 ng umaga sa araw ng koleksyon. (sa mga lugar ng Nakagawa at Minato)

※Paalala: Pansamanatala, maaari kayong gumamit ng kahit anumang “see-through” na plastic bag bilang kapalit ng itinalagang garbage bag.

Mga lalagyan o pambalot na gawa sa plastic

Larawan ng Mga lalagyan o pambalot na gawa sa plastic

Mga lalagyan o pambalot na gawa sa papel

Larawan ng Mga lalagyan o pambalot na gawa sa papel

Mga Pet bottle

Larawan ng Mga Pet bottle