Itaas na Pahina

Pagbabawas ng Basura

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Pagbabawas ng Basura

Sa pagnanais ng Lungsod ng Nagoya na mabawasan ang basura at maging isang lungsod na malinis at may malasakit sa kalikasan, isusulong ang pagre-recycle ng mga basura. Sana ay bigyang halaga ito at iwasan ang pagbili at pagtanggap ng mga bagay na madaling maging basura. Ang mga bagay na kaya pang i-recycle ay huwag muna sanang itapon at sa halip ay gawan ng paraan para magamit muli.

Ang Pagbayad para sa Gagamiting Plastic bag

Maaaring napansin ninyong hindi na libre ang mga plastic bag na pinaglalagyan ng inyong mga pinamili. Bilang pangunahing hakbang sa pagbabawas ng basura, pagbabawas ng material na ginagamit at laban sa global warming, pinagbabayad na ang mga mamimili para sa plastic bag na gagamitin sa karamihan ng mga supermarket, drugstore at laundry na sumang-ayon ng aktibidad na ito.

Makipagtulungan tayo na mabawasan ang paggamit ng plastic bag, at ugaliing magdala ng sariling lalagyan o “My Bag” kung mamimili kayo.

Magtanong lamang sa pinamimilhan ninyo kung ipinatutupad ang patakarang nabanggit at kung magkano ang plastic bag.