Itaas na Pahina

Pagtatapon ng Basura

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Pagtatapon ng Basura at Recyclables

Ang mga basurang mula sa mga kabahayan gaya ng mga nasusunog na basura, mga hindi nasusunog na basura, mga bagay na mapanganib at madaling masunog, mga malalaking basura ay ipinaghihiwa-hiwalay bago kolektahin sa bawat area. Gayundin, ang mga bagay na nare-“recycle” gaya ng mga lalagyan at pambalot na gawa sa plastik ay kinokolekta sa bawat area, ang basyong bote, basyong lata, mga lalagyan at pambalot na gawa sa papel, boteng may markang PET o PET bottles ay kinokolekta sa istasyon (lugar ng kolektahan).Ang mga peryodiko, magasin, kahon, lumang damit at iba pang basura ay dapat dalhin sa pook kolektahan ng mga recyclable na basura sa inyong lugar. Dalhin ang basura sa umaga ng araw ng pagkokolekta para hindi ito kinukuha ng mga ibang kompanya. Direktang dalhin ang mga recyclable na basura na hindi ninyo maitapon sa mga pook-kolektahan sa mga “recycling station” o recycling station para sa lumang papel ng inyong lugar.

Mangyaring ilabas lamang ang mga gamit na papel sa araw ng koleksyon. Ang pagtatapon sa hindi tamang iskedyul ay maaaring magdulot ng pagkakalat o sunog.