Itaas na Pahina

Ang Pagbubukod at Pagtatapon ng mga Basura at Recyclables

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2018-09-03

Pagbubukod at Pagtatapon ng Basura

  • Sa patakaran, kinokolekta sa bawat tahanan. (Maaaring kailangang dalhin sa istasyon (kolektahan) ayon sa kalagayan ng pook.)
  • Liban sa katapusan at simula ng taon, kinokolekta rin sa national holiday.
Pagbubukod at Pagtatapon ng Basura

Uri ng Basura

Sakop

Paraan ng Pagtapon

Saan itatapon

Basurang Nasusunog

(2 beses/linggo ang pagkolekta)

Mga bagay na mas maliit sa 30 cm tulad ng:

Basurang pagkain mula sa kusina

Damo, maiksing sanga

Lamping yari sa papel

Produktong yari sa goma

Produktong yari sa tela

Produktong yari sa balat (leather)

Tissue paper

Produktong yari sa plastic atbp.

Ilagay sa pantahanang supot para sa basurang nasusunog.

Itapon sa itinakdang lugar nang hindi lalampas ng 8:00 ng umaga sa araw ng pagkolekta.

(Para sa mga nakatira sa Naka-ku, itapon nang hindi lalampas ng 7:00 am.)

Bagay na mapanganib at madaling magsiklab

(2 beses/linggo ang pagkolekta)

*Parehong araw ng basurang nasusunog

Lata ng spray

Disposable lighter

Fuel tablet (de-lata)

Lithium battery (hindi nacha-charge)

Ilagay sa nakatakdang supot para sa recyclables (maaari rin gumamit ng plastik na walang kulay o naaaninag ang loob para makita ang nilalaman nito).

* Bago itapon ang spray na lata, ubusin muna ang laman ng de-latang spray,  Di na kailangang butasan ang lata.

Itapon sa itinakdang lugar nang hindi lalampas ng 8:00 ng umaga sa araw ng pagkolekta.

(Para sa mga nakatira sa Naka-ku, itapon nang hindi lalampas ng 7:00 am.)

Itapon nang bukod (medyo ilayo) sa basurang nasusunog.

Basurang hindi nasusunog

(1 beses/buwan ang pagkolekta)

Sumusunod na basurang hindi lampas ng 30 cm ang laki:

Bubog ng salamin, ceramic

Maliit na produktong yari sa metal na hindi naangkop sunugin atbp.

Dry cell battery

Payong (Kung lalawit sa supot, talian o higpitan ang butas ng supot)

Ilagay sa pantahanang supot para sa basurang hindi nasusunog.

Itapon sa itinakdang lugar nang hindi lalampas ng 8:00 ng umaga sa araw ng pagkolekta.

(Para sa mga nakatira sa Naka-ku, itapon nang hindi lalampas ng 7:00 am.)

Malaking basura

(May bayad/ Kailangang mag-apply 1 beses/buwan)

*Dapat matanggap ang aplikasyon

hindi bababa sa 7 araw bago ang koleksyon.

Malaking basurang lampas ng 30 cm ang sukat tulad ng muwebles, kasangkapang de-koryente atbp.

(liban sa aircon, CRT TV/LC TV/plasma TV, refrigerator/freezer, washing machine/clothes dryer, PC)

Ipapaalam ang araw ng pagkolekta, lugar na pagtatapunan, bayad at iba pa sa oras ng pag-apply.

Kailangang tumawag para mag-apply, at may bayad ang pagkolekta.

Magpatawag ng taong marunong ng wikang Hapon sa Sentro ng Tanggapan para sa Malaking Basura (0120–758–530, mula sa ibang prefecture o cellphone 052–950–2581).

Lunes-Biyernes 9:00 am – 5:00 pm ang oras ng tanggapan (hindi kasama ang katapusan at simula ng taon).

Pagbawas ng Basura sa Nagoya・Gabay sa Pagresiklo (Recycle)

* Upang maiwasan ang pinsala dahil sa mga uwak, kapag magtatapon ng nasusunog na basura balutin ito ng dyaryo etc. o gumamit ng net na pang protekta sa ibon. Salamat sa inyong pakikiisa.

* Hindi kinokolekta sa lungsod ang mga bagay na sakop sa batas ng pag-recycle ng kasangkapang de-koryente (aircon, CRT TV・LC TV・plasma TV, refrigerator・freezer, washing machine・clothes dryer). Kung papaltan ang lumang gamit, hilingin ang pagkolekta sa tindahan kung saan bibili ng bagong gamit. Kung hindi papaltan, hilingin ang pagkolekta sa tindahan kung saan binili ang kasangkapang iyon. (May bayad)

* Hindi kinokolekta sa lungsod ang mga recyclable PC (desktop PC, monitor, all-in-one PC, notebook) batay sa Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Mag-apply para sa pagkolekta sa PC manufacturer.

* Gumagawa ng pamphlet tungkol sa Recyclables at Basura sa lungsod ng Nagoya (Ingles, Intsik, Koreano, Portuges, Espanyol, Filipino, at Vietnamese). Para sa mga detalye, ipatanong sa taong marunong ng wikang Hapon sa Operations Division ng Environmental Affairs Bureau (Tel 972-2394) o kaya naman sa environmental works office (tingnan ang listahan ng mga tanggapan)

* Nagsasagawa ng regular na pagkolekta ng peryodiko, magasin, karton, lumang damit at iba pa sa bawat pook. Magkakaiba sa bawat pook ang araw at oras ng pagkolekta at mga bagay na kinokolekta, kaya’t magtanong sa inyong pook ukol dito. May lugar ding naglalathala ukol dito sa circular notice (kairan-ban), paskilan ng paunawa, flyer na iniipit sa peryodiko at iba pa.