Itaas na Pahina

Tubig, Koryente at Gas

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Tubig

Ang paglilingkod sa tubig ay ipinagkakaloob ng Kawanihan ng Patubig ng Lungsod ng Nagoya. Sa mga nais magpakabit o magsimulang gumamit ng tubig, magbigay-alam sa Customer Service Center (Meisui dial) hanggang isang araw bago magsimula ng paggamit ng tubig. Maliban sa singil ng inyong ginamit na tubig, sisingilin din ang babayarin para sa pagpoproseso ng “waste water”. Sinisingil ang bayarin sa tubig at pagpoproseso ng “waste water” tuwing ikalawang buwan.

Ang tubig ng lungsod ng Nagoya ay malinis at ligtas inumin.

Customer Service Center Tel 052-884-5959 FAX052-872-1296

Oras ng Tanggapan: Karaniwang araw 8:00-19:00

Sabado, Linggo at National holiday 8:00-17:15

Website http://www.water.city.nagoya.jp/(外部リンク)別ウィンドウ

(Piliin ang “English” sa bandang kanan sa itaas.)

Koryente at Gas

Kung nais magpakabit ng koryente, mangyaring makipag-ugnayan sa alinmang tanggapan ng “Chūbu Electric Power Company” (Chūbu Denryoku). Para sa paggamit ng gas, mangyaring makipag-ugnayan sa alinmang tanggapan ng “Tōhō Gas”.

Chūbu Denryoku

Sumangguni sa mga listahan ng mga lokasyon sa

Website sa Ingles: http://www.chuden.co.jp/english/(外部リンク)別ウィンドウ
Chūbu Denryoku

Lugar

Telepono

Atsuta-ku, Showa-ku, Mizuho-ku

0120–985–710

Nakagawa-ku, Minato-ku

0120–985–711

Tempaku-ku

0120–985–713

Meito-ku, Moriyama-ku

0120–985–717

Kita-ku, Nishi-ku

0120–985–720

Nakamura-ku (West of JR Tokaido Honsen)

0120–985–723

Chikusa-ku, Naka-ku, Nakamura-ku (East of JR Tokaido Honsen), Higashi-ku

0120–985–729

Minami-ku, Minato-ku

0120–985–760

Ang mga teleponong nakalista sa itaas ay maaari ring kontakin sa pamamagitan ng mga cellphone at PHS.

※Siguraduhin ang numero upang huwag magkamali.

Homepage sa wikang Ingles http://www.chuden.co.jp/english/(外部リンク)別ウィンドウ

Tōhō Gas

Sumangguni sa mga listahan ng mga lokasyon sa

Tōhō Gas

Lugar

Opisina

Telepono

Chikusa-ku, Showa-ku, Meito-ku, Tempaku-ku

Hoshigaoka

052–781–6131

Kita-ku, Higashi-ku, Moriyama-ku

Kita

052–902–1111

Naka-ku, Minato-ku, Nakagawa-ku, Nakamura-ku, Nishi-ku

Nakamura

052–471–1151

Mizuho-ku, Minami-ku, Atsuta-ku, Midori-ku

Kasadera

052–821–7141

Para sa mga karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa mga Customer Service Center sa pamamagitan ng mga telephone number na nakalista sa itaas.  Gumagamit ng number display (caller ID display) ang mga Customer Service Center.