Itaas na Pahina

Koreo at Telepono

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Koreo

Bukod sa mga paglilingkod sa koreo, ang mga tanggapang pangkoreo ay nagbibigay ng iba pang paglilingkod gaya ng mga bagay na may kaugnayan sa pag-iimpok ng pera at seguro. Kung babaguhin ang inyong tirahan o address, pumunta lamang sa post office upang mapaltan ang inyong nakarehistrong address, at ihahatid ang mga liham at bagahe na papunta sa inyong lumang address papunta sa inyong panibagong address nang isang taon mula sa araw na nag-report kayo ng bagong address.

Serbisyo sa Koreo na isinasagawa sa wikang Ingles TEL 0570–046–111

(Karaniwang araw 8:00-22:00, Sabado, Linggo, at National Holiday 9:00-22:00)

Homepage sa wikang Ingles http://www.post.japanpost.jp/index_en.html(外部リンク)別ウィンドウ

Mga Paglilingkod sa Telepono

Para sa Pagpapakabit ng bagong linya ng telepono

Kung nais magpakabit ng bagong linya ng telepono ng NTT West, makipag-ugnayan lamang sa NTT West (TEL116). Para magamit ang telepono, kailangang magbayad ng panimulang bayarin tulad ng 800 yen (hindi kasama ang buwis) para sa contract fee, installation fee na 36,000 yen (hindi kasama ang buwis), bayarin para sa pagpapakabit ng linya at telephone unit at monthly charge sa paggamit.

(*) May “Light plan” na hindi kailangang magbayad ng installation fee.

Mangyaring makipag-ugnayan sa NTT West Information (Foreign Language Information) o i-dial ang TEL116 para sa karagdagang detalye.

NTT West Information (Information Center sa Wikang Banyaga)

TEL 0120–064337  (Mga Wika: Ingles, Intsik, Koreano, Portuges at Kastila)

Oras ng Opisina: 9:00–17:00 walang pasok tuwing Sabado, Linggo, National Holiday, katapusan ng taon at bagong taon (12/29-1/3)

Para sa Pagpapakabit at Paglipat ng Linya ng Telepono

TEL 116 (wikang Hapon lamang)

Oras ng Opisina: 9:00–17:00 Mayroon din pasok tuwing Sabado, Linggo at National Holiday. (Walang pasok sa katapusan ng taon at bagong taon 12/29-1/3)

*Siguraduhin ang telephone number upang huwag magkamali.

Paraan ng Pagtawag ng local

Ang Telephone number sa bansang hapon ay binubuo ng tatlong pangkat ng numero: area code, local office number at number ng telepono. I-dial ninyo ang tatlong pangkat ng numero. Ngunit kung ang tatawagan ninyo ay nasa parehong siyudad ng teleponong ginagamit ninyo, hindi na kailangang i-dial ang area code.

Mga Pampublikong telepono

Maaaring gamitin ang barya o telephone card sa paggamit ng pampublikong telepono sa Japan. Ang mga berde at grey na pampublikong telepono ay puwedeng paggamitan ng telephone card at barya. Maaaring gamitin ang baryang 10 yen at 100 yen. Alalahanin lamang na hindi susuklian ang inyong 100 yen kung ito ang gagamitin ninyo, di man ninyo maubos ang buong halaga ito sa pagtawag. Mayroon din mga telephone card na may-halagang 500 yen at 1,000 yen. May dagdag na halaga na 50 yen ang 1,000 yen na phone card (1,050 yen ang magagamit na credit nito). Ang mga telephone card ay maaaring mabili sa mga convenience store.

Puwede kayong tumawag sa ibang bansa sa pamamagitan ng pampublikong telepono na may nakasulat na maaaring makatawag sa ibang bansa.

Pag hindi na ninyo kailangan ang telepono

Sa inyong pag-uwi sa sariling bansa o sa inyong paglilipat, maaari ninyong pagpasyahan na hindi na ninyo kailangan ang inyong telepono. Sa oras na iyon, kailangan ninyong ipa-hinto yung kontrata para sa linya ng telepono ninyo. Makipag-ugnayan lamang sa  TEL116 para sa mga detalye ukol dito.

Kapag sira ang linya ng telepono

TEL 113(Sa wikang Hapon lamang)

24 oras araw-araw ang tanggapan (maaaring mag-iwan ng mensahe sa answering machine)

Iba pa

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang listahan ng mga numero ng telepono ng mga naangkop na organisasyon.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa paggamit ng telepono, tingnan ang listahan ng mga numero ng telepono o bumisita sa website ng NTT West.

・NTT West Homepage (wikang Ingles)  http://www.ntt-west.co.jp/english/(外部リンク)別ウィンドウ