Itaas na Pahina

Kalusugan

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2019-01-24

Mga Ospital at Klinika

Mangyaring pumunta sa klinika o ospital na angkop sa inyong sakit na dala ang kard ng seguro o “health insurance card” at sapat na pambayad. Dahil sa ilan lamang sa mga doktor ang nakapagsasalita ng ibang wika maliban sa Hapon, mangyaring magsama ng kaibigan na marunong magsalita ng Hapon sa oras ng pagsusuri. Magtanong lamang sa impormasyong serbisyo ng “Nagoya International Center” tungkol sa mga ospital na nagbibigay ng mga serbisyo sa iba’t-ibang wika. Dapat malaman na ang mga oras ng pagsusuri sa bagong pasyente o “out-patient” ay depende sa ospital o klinika. Sa mga pagkakataon ng biglaang pagkakasakit sa mga araw ng pista opisyal o oras ng gabi, pumunta lamang sa pinakamalapit na pang-Linggo o pista opisyal na pangkagipitan na klinika.
Biglaang Pagpapagamot sa Gabi at sa mga Araw ng Pista Opisyal

Mga Lugar ng Pampublikong Pagsusuri ng Kalusugan

Para mapanatili ang kalusugan ng mga mamamayan, ang lungsod ng Nagoya ay nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga itinakdang surian para sa publiko. Ang mga sentrong ito ay nagbibigay ng maraming serbisyo. Ilang halimbawa ay konsultasyon tungkol sa kalusugan ng mag-ina kagaya ng pagbibigay ng maternal and child health handobook sa mga buntis, check-up para sa mga bata, pagbibigay ng nararapat na bakuna laban sa TB, check-up para sa kanser, at iba pang mga gawain upang mapatnubayan ang inyong kalusugan. Napapaloob rin dito ang hakbang laban sa nakakahawang sakit at check-up ng AIDS. Nagbibigay ang mga suriang ito ng serbisyo para sa mga bata at may edad rin. Ang mga tanggapan ng pagsusuri ay nagbibigay din ng mga karagdagang serbisyo, tulad ng pananatili ng kalinisan para sa ikaaayos ng masamang amoy, pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan ng pagkain, at pangangalaga ng tama sa mga alagang hayop na pambahay tulad ng aso at pusa.

Listahan ng pagsusuri ng kanser

(Listahan ng mga surian o “Hoken senta”)
Sentro ng Pangkalusugan sa Nagoya (Hoken senta)

Lugar

Address

Telepono

FAX

Chikusa-ku Health Center

8–37, Kakuozan-dori, Chikusa-ku

753–1951

751–3545

Higashi-ku Health Center

7–74, Tsutsui 1-chome, Higashi-ku

934–1205

937–5145

Kita-ku Health Center

17–1, Shimizu 4-chome, Kita-ku

917–6541

911–2343

Kusunoki Health Center

967, Kusunoki 2-chome, Kita-ku

902–6501

902–6502

Nishi-ku Health Center

18–1, Hananoki 2-chome, Nishi-ku

523–4601

531–2000

Yamada Health Center

161–1, Yasuji-cho, Nishi-ku

504–2216

504–2217

Nakamura-ku Health Center

4–7–18, Meiraku-cho, Nakamura-ku

481–2216

481–2210

Naka-ku Health Center

1–8, Sakae 4-chome, Naka-ku

265–2250

265-2259

Showa-ku Health Center

3–19, Ayuchi-dori, Showa-ku

735–3950

731–0957

Mizuho-ku Health Center

45–2, Tanabe-dori 3-chome, Mizuho-ku

837–3241

837–3291

Atsuta-ku Health Center

1–15, Jingu 3-chome, Atsuta-ku

683–9670

681–5169

Nakagawa-ku Health Center

1–223, Takabata, Nakagawa-ku

363–4455

361–2175

Tomita Health Center

3–215, Haruta, Nakagawa-ku

303–5321

303–5438

Minato-ku Health Center

2–1, Koei 2-chome, Minato-ku

651–6471

651–5144

Nanyou Health Center

1806, Harutano 3-chome, Minato-ku

302–8161

301–4674

Minami–ku Health Center (maliban sa pollution control)

5–1–1, Higashimatabe-cho, Minami-ku

614–2811

614–2818

(pollution control)

3-10 Maehamadori, Minami-ku

823-9422

823-9425

Moriyama–ku Health Center

3–1, Obata 1-chome, Moriyama-ku

796–4610

796–0040

Shidami Health Center

1390–1, Shimoshidami Yokozutsumi, Moriyama-ku

736–2023

736–2024

Midori–ku Health Center

715, Aibarago 1-chome, Midori-ku

891–1411

891–5110

Tokushige Health Center

18-41 Tokushige, Narumi-cho, Midori-ku

878-2227

878-3373

Meito–ku Health Center

50, Kamiyashiro 2-chome, Meito-ku

778–3104

773–6212

Tempaku–ku Health Center

201, Shimada 2-chome, Tempaku-ku

807–3900

803–1251

Basahin ang sumusunod na mga Librito o Pampleta

Pangalan ng Librito/Pampleta

Bersyon

Pangkalusugang Impormasyon Para sa mga Dayuhan (Gaikokujin no Tame no Kenkoujouhou)

Ito’y nakalathala sa mga wikang: Ingles, Intsik, Koreano, Portuges, Kastila, at Filipino.

Tungkol sa AIDS (AIDS ni tsuite)

Ito’y nakalathala sa mga wikang: Ingles, Intsik, Koreano, Portuges, Kastila, at Filipino.