Itaas na Pahina

Kaalaman ukol sa Pangaraw-araw na pamumuhay

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Mga Opisina ng Chungu Denryoku na Maaaring Tawagan (Sinasagot ng Customers Centers)

Mga Opisina ng Chubu Denryoku

Lugar

Telepono

Atsuta-ku, Showa-ku, Mizuho-ku

0120–985–710

Nakagawa-ku, Minato-ku

0120–985–711

Tempaku-ku

0120–985–713

Meito-ku, Moriyama-ku

0120–985–717

Kita-ku, Nishi-ku

0120–985–720

Nakamura-ku (West of JR Tokaido Honsen)

0120–985–723

Chikusa-ku, Naka-ku, Nakamura-ku (East of JR Tokaido Honsen), Higashi-ku

0120–985–729

Minami-ku, Minato-ku

0120–985–760

Alamin na ang mga teleponong nakalista sa itaas ay maaari rin kontakin sa pamamagitan ng mga cellphone at PHS.

※Siguraduhin ang numero upang huwag magkamali.

Mga Opisina ng Toho Gas

Mga Opisina ng Toho Gas

Lugar

Opisina

Telepono

Chikusa-ku, Showa-ku, Meito-ku, Tempaku-ku

Opisina sa Hoshigaoka

052–781–6131

Kita-ku, Higashi-ku, Moriyama-ku

Opisina sa Kita

052–902–1111

Naka-ku, Minato-ku, Nakagawa-ku, Nakamura-ku, Nishi-ku

Opisina sa Nakamura

052–471–1151

Mizuho-ku, Minami-ku, Atsuta-ku, Midori-ku

Opisina sa Kasadera

052–821–7141

Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa Customer Service Center sa pamamagitan ng mga telephone number na nakalista sa itaas. Gumagamit ng number display (caller ID display) ang mga Customer Service Center.

Information Center para sa mga katanungan ukol sa telepono

NTT West Telephone Service

Pagpapakabit, Paglipat atbp.

TEL 116 (wikang Hapon lamang)

Business hours: 9:00~17:00 bukas din sa Sabado, Linggo at National Holiday

(sarado sa katapusan ng taon at bagong taon, mula Dec 29~Jan 3)

Pagkasira

TEL 113 (wikang Hapon lamang)

24 hours (maaaring mag-iwan ng mensahe sa answering machine)

Directory Assistance (may bayad)

TEL 104 (wikang Hapon lamang)

24 hours

Telegrama (may bayad)

TEL 115 (wikang Hapon lamang)

Business hours 8:00~22:00, Bukas din sa Sabado, Linggo at National Holiday

Speaking Clock (may bayad)

TEL 117 (wikang Hapon lamang)

24 hours

Impormasyon ukol sa lagay ng Panahon (may bayad)

TEL 177 (wikang Hapon lamang)

24 hours

NTT West Information (Information Center sa Wikang Banyaga)

TEL 0120–064337 (Ingles, Intsik, Koreano, Portuges at Kastila)

Business Hours 9:00~17:00, sarado kapag Sabado, Linggo, National Holiday, katapusan ng taon at bagong taon (Dec 29~Jan 3)

※Siguraduhin ang numero upang huwag magkamali.

Impormasyon sa Pamumuhay para sa mga Dayuhan

Official Website ng Lungsod ng Nagoya

Nakapaskil sa website ng Lungsod ng Nagoya ang mga impormasyon ukol sa mga patakaran at ang ukol sa pamumuhay sa lungsod ng Nagoya sa mga wikang Ingles, Intsik (simplified), Koreano, Portuges, Filipino, Kastila, at Italyano.

Para sa impormasyon sa iba’t-ibang wika, puntahan ang webpage (URL) na nakasulat sa ibaba at piliin ang wikang ninanais.

Official website ng lungsod ng Nagoya

http://www.city.nagoya.jp/

Mga programa sa radyo para sa mga dayuhan

Maaaring mapakinggan sa iba’t ibang wika sa mga sumusunod na radio station ang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon para sa inyong pangaraw-araw na pamumuhay.

GLOBAL VOICE (Sabado at Linggo 6:17~6:22 ng umaga)

ZIP-FM (77.8 MHz)

(Iba-iba ang wika ayon sa araw)

2 wika mula sa Ingles, Portuges, Kastila, Intsik, Koreano bawat beses