Itaas na Pahina

Mga Institusyong Pampubliko ng Nagoya

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Information HOTLINE: Ang Nagoya Oshiete Dial

Maaari kayong makakuha ng kasagutan ukol sa mga aplikasyon at patakaran, event, ipormasyon ukol sa infrastructure ng Shiyakusho o bawat Kuyakusho sa pamamagitan ng nasabing hotline.

Mararating ito sa TEL 953–7584, FAX 971–4894

Office Hours: 8:00–21:00 (Walang bakasyon buon Taon.)

Pampublikong Opisina ng Lungsod

Pampublikong Opisina ng Lungsod

Pangalan

Kinaroroonan

TEL

FAX

Nagoya City Hall

1–1, Sannomaru 3-chome, Naka-ku

961–1111

 

Chikusa Ward Office

8–37, Kakuozan-dori, Chikusa-ku

762–3111

762–5044

Higashi Ward Office

7–74, Tsutsui 1-chome, Higashi-ku

935–2271

935–5866

Kita Ward Office

17–1, Shimizu 4-chome, Kita-ku

911–3131

914–5752

Kita Ward Office Kusunoki Branch

974, Kusunoki 2-chome, Kita-ku

901–2261

902–1840

Nishi Ward Office

18–1, Hananoki 2-chome, Nishi-ku

521–5311

522–5069

Nishi Ward Office Yamada Branch

358–2, Yasuji-cho, Nishi-ku

501–1311

503–3986

Nakamura Ward Office

36–31, Takehashi-cho, Nakamura-ku

451–1241

451–7639

Naka Ward Office

1–8, Sakae 4-chome, Naka-ku

241–3601

261–0535

Showa Ward Office

3–19, Ayuchi-tori, Showa-ku

731–1511

733–5534

Mizuho Ward Office

3–32, Mizuho-tori, Mizuho-ku

841–1521

851–3317

Atsuta Ward Office

1–15, Jingu 3-chome, Atsuta-ku

681–1431

682–1496

Nakagawa Ward Office

223, Takabata 1-chome, Nakagawa-ku

362–1111

362–6562

Nakagawa Ward Office Tomida Branch

215, Haruta 3-chome, Nakagawa-ku

301–8141

301–8657

Minato Ward Office

12–20, Komei 1-chome, Minato-ku

651–3251

651–6179

Minato Ward Office Nanyo Branch

1801, Harutano 3-chome, Minato-ku

301–8118

301–8399

Minami Ward Office

3–10, Maehama-dori, Minami-ku

811–5161

811–6360

Moriyama Ward Office

3–1, Obata 1-chome, Moriyama-ku

793–3434

794–2256

Moriyama Ward Office Shidami Branch

1390–1, Shimoshidami Yokozutsumi, Moriyama-ku

736–2000

736–4666

Midori Ward Office

15, Aoyama 2-chome, Midori-ku

621–2111

623–8191

Midori Ward Office Tokushige Branch

18–41, Aza Tokushige, Narumi-cho, Midori-ku

875–2202

878–3766

Meito Ward Office

50, Kamiyashiro 2-chome, Meito-ku

773–1111

773–7864

Tempaku Ward Office

201, Shimada 2-chome, Tempaku-ku

803–1111

801–0826

Sentro ng Pangkalusugan sa Nagoya (Hokenjo)

Sentro ng Pangkalusugan sa Nagoya (Hokenjo)

Lugar

Address

Telepono

FAX

Chikusa-ku Health Center

8–37, Kakuozan-dori, Chikusa-ku

753–1951

751–3545

Higashi-ku Health Center

7–74, Tsutsui 1-chome, Higashi-ku

934–1205

937–5145

Kita-ku Health Center

17–1, Shimizu 4-chome, Kita-ku

917–6541

911–2343

Kusunoki Health Center

967, Kusunoki 2-chome, Kita-ku

902–6501

902–6502

Nishi-ku Health Center

18–1, Hananoki 2-chome, Nishi-ku

523–4601

531–2000

Yamada Health Center

161–1, Yasuji-cho, Nishi-ku

504–2216

504–2217

Nakamura-ku Health Center

4–7–18, Meiraku-cho, Nakamura-ku

481–2216

481–2210

Naka-ku Health Center

1–8, Sakae 4-chome, Naka-ku

265–2250

265-2259

Showa-ku Health Center

3–19, Ayuchi-dori, Showa-ku

735–3950

731–0957

Mizuho-ku Health Center

45–2, Tanabe-dori 3-chome, Mizuho-ku

837–3241

837–3291

Atsuta-ku Health Center

1–15, Jingu 3-chome, Atsuta-ku

683–9670

681–5169

Nakagawa-ku Health Center

1–223, Takabata, Nakagawa-ku

363–4455

361–2175

Tomita Health Center

3–215, Haruta, Nakagawa-ku

303–5321

303–5438

Minato-ku Health Center

2–1, Koei 2-chome, Minato-ku

651–6471

651–5144

Nanyou Health Center

1806, Harutano 3-chome, Minato-ku

302–8161

301–4674

Minami–ku Health Center (maliban sa pollution control)

5–1–1, Higashimatabe-cho, Minami-ku

614–2811

614–2818

(pollution control)

3-10 Maehamadori, Minami-ku

823-9422

823-9425

Moriyama–ku Health Center

3–1, Obata 1-chome, Moriyama-ku

796–4610

796–0040

Shidami Health Center

1390–1, Shimoshidami Yokozutsumi, Moriyama-ku

736–2023

736–2024

Midori–ku Health Center

715, Aibarago 1-chome, Midori-ku

891–1411

891–5110

Tokushige Health Center

18-41 Tokushige, Narumi-cho, Midori-ku

878-2227

878-3373

Meito–ku Health Center

50, Kamiyashiro 2-chome, Meito-ku

778–3104

773–6212

Tempaku–ku Health Center

201, Shimada 2-chome, Tempaku-ku

807–3900

803–1251

Mga Tanggapang Pangkalikasan (Environmental Works)

Mga Bulwagang Pangkalikasan (Environmental Works)

Opisina

Address

Telepono

FAX

Chikusa Kankyo Jigyosho

1–77, Kanare-bashi 1-chome, Chikusa-ku

771–0424

771–5113

Higashi Kankyo Jigyosho

16–16, Dekimachi 3-chome, Higashi-ku

723–5311

723–5320

Kita Kankyo Jigyosho

39, Tsuji-hondori 1-chome, Kita-ku

981–0421

981–5399

Nishi Kankyo Jigyosho

4–70, Minami Horikoshi 2-chome, Nishi-ku

522–4126

522–8376

Nakamura Kankyo Jigyosho

10–9, Sakomae-cho, Nakamura-ku

481–5391

471–5043

Naka Kankyo Jigyosho

20–8, Shinsakae 3-chome, Naka-ku

251–1735

251–1736

Showa Kankyo Jigyosho

10–12, Fukue 2-chome, Showa-ku

871–0504

871–0505

Mizuho Kankyo Jigyosho

6–29, Futano-cho, Mizuho-ku

882–5300

882–5305

Atsuta Kankyo Jigyosho

30–6, Temma 2-chome, Atsuta-ku

671–2200

671–2290

Nakagawa Kankyo Jigyosho

150, Kamitakabata 1-chome, Nakagawa-ku

361–7638

354–4389

Minato Kankyo Jigyosho

70–3, Juichiya 1-chome, Minato-ku

382–3575

384–0562

Minami Kankyo Jigyosho

8–6, Motoshio-cho 6-chome, Minami-ku

614–6220

614–6223

Moriyama Kankyo Jigyosho

606, Bentengaoka, Moriyama-ku

798–3771

798–3772

Midori Kankyo Jigyosho

90, Tempaku, Narumi-cho, Midori-ku

891–0976

891–0276

Meito Kankyo Jigyosho

101, Fujisato-cho, Meito-ku

773–3214

773–3215

Tempaku Kankyo Jigyosho

231-Moto Yagoto, 5-chome, Tempaku-ku

833–4031

833–6823

Para sa mga katanungan na may kinalaman sa :

  • Paghihiwalay ng mga recyclable at basura, paraan ng pagtapon ng basura
  • Araw ng pagkolekta ng basura

Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa Bulwagan ng Kalikasan ng inyong lugar.

(Alalahaning ang Sabado, Linggo, katapusan ng taon at bagong taon ay mga araw ng bakasyon) o kaya’y tumawag sa Operations Department ng Environmental Affairs Bureau sa TEL 052–972–2394, FAX 052–972–4133.

Listahan ng mga Dobokujimusho (Opisina ng Civil Engineers) sa Lungsod

Listahan ng mga Dobokujimusho (Opisina ng Civil Engineers) sa Lungsod

Pangalan

Address

Telepono

FAX

Chikusa Doboku Jimusho

16, Chikusa-ku, Sakuragaoka

781–5211

781–2974

Higashi Doboku Jimusho

2–8–15, Higashi-ku, Dekimachi

935–8846

937–6392

Kita Doboku Jimusho

5–6–2, Kita-ku, Shimizu

911–8165

913–3986

Nishi Doboku Jimusho

3–16–33, Nishi-ku, Shironishi

522–8381

532–6188

Nakamura Doboku Jimusho

1–87, Nakamura-ku Kadori

411–8106

412–5976

Naka Doboku Jimusho

1–5–8, Naka-ku, Chiyoda

261–6641

252–0742

Showa Doboku Jimusho

4–10, Showa-ku, Kawahara dori

751–5128

751–5129

Mizuho Doboku Jimusho

3–45–2, Mizuho-ku, Tanabe dori

831–6161

831-8710

Atsuta Doboku Jimusho

2–5–19, Atsuta-ku, Mutsuno

881–7017

881–7022

Nakagawa Doboku Jimusho

2–88, Nakagawa-ku Mistuya-cho

361–7581

352–5089

Minato Doboku Jimusho

96, Minato-ku, Chikumori

661–1581

661–9154

Minami Doboku Jimusho

5–10–1, Minami-ku, Arahama-cho

612–3211

614–3516

Moriyama Doboku Jimusho

828, Moriyama-ku, Midorigaoka

793–8531

792–7279

Midori Doboku Jimusho

3027–1, Midori-ku Sakyoyama

625–4940

625–4946

Meito Doboku Jimusho

5–1101, Meito-ku, Kamiyashiro

703–1300

703–8452

Tempaku Doboku Jimusho

714, Tempaku-ku, Yokomachi

803–6644

805–1594

Listahan ng mga Tax Office sa Lungsod

Listahan ng mga Tax Office sa Lungsod

Pangalan

Address

Telepono

FAX

Sakae City Tax Office

8th Flr. NHK Nagoya Hōsō Center Bldg.,

1–3–13 Higashizakura, Higashi-ku

959–3300

959–3317

Sasashima City Tax Office

8th Flr. Nihon Seimei Sasashima Bldg.

1–27–2 Meieki Minami, Nakamura-ku

588–8000

588–8017

Kanayama City Tax Office

Meitetsu Masaki Dai-ichi Bldg.

3–5–33 Naka-ku

324–9800

324–9824