Itaas na Pahina

Mga Paglilingkod ng Pagsangguni at Pagpapayo

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Nagoya International Center (NIC)

Kung mayroong suliranin na hindi kayang lutasin mag-isa, ipinapayo na sumangguni sa Information Counter ng NIC o Konsultasyon ukol sa Pangangasiwa (TEL 581–0100 Triophone  TEL 581–6112), Konsultasyon ukol sa Batas (TEL 581–6111), Konsultasyon ukol sa Edukasyon (TEL 581–0100).

Mga Pampublikong Pamamaraan sa Pagpapayo

Mga Pampublikong Pamamaraan sa Pagpapayo

Mga Pagpapayong Ibinibigay (Institusyong Kasapi)

Pangalan ng Samahan

Numero ng Telepono

Mga Oras at Wika

 

Bisa

(Nagoya Regional Immigration Bureau)

Immigration Information Center

0570-013904

03-5796-7112

(PHS, IP telephone, Intenational Call)

(parehas ang number sa buong bansa)

Lunes-Biyernes

8:30–17:15

(maliban sa National holiday, katapusan ng taon at bagong taon)

E, C, K, P, F, S

Mga Isyu para sa mga
Dayuhang Manggagawa (Tanggapan ng Pamantayang Paggawa ng Aichi)

Pagpayo para sa mangagawa

972–0253

Martes, Huwebes

9:30–12:00 13:00–16:30    E

Martes-Biyernes

9:30–12:00 13:00–16:30    P

Konsultasyon ukol sa Trabaho, at pagpapakilala ng Trabaho

(Nagoya Naka Kokuyou Shokugyo Anteijyo)

Gaikokujin Koyou Service Center

264–1901

Lunes hanggang Biyernes

(Maliban sa mga National Holiday)

10:00–12:00

13:00–18:00

E,C, P, S

Mga Karapatan ng Bawat Tao (Kawanihan ng Kapakanang Legal)

Sentro ng Pagpapayo para sa Karapatan ng mga Dayuhan

Pagpapayo na binibigay ng mga Dayuhan Tungkol sa Karapatang Pantao

Ingles 0570-090911

Intsik 0570-050110

Lunes-Biyernes

(maliban sa National holiday, katapusan ng taon at bagong taon)

9:00–12:00

13:00–16:00

E, C

952-8111

Pangalawang

Martes

13:00-16:00

P

Pagpayo Ukol sa Batas (Samahan ng mga Abogado sa Aichi, Nagoya Chapter)

Legal Consultation para sa mga Dayuhan

565-6110

Lunes~Biyernes

9:30~19:45

Sabado, Linggo, Pista Opisyal

May bayad (5,400 yen bawat 30 minuto)

*Magsama ng taong marunong magsalita ng wikang Hapon

Edukasyon (Samahan ng Edukasyon sa Lungsod Nagoya)

Sentro ng Pagkonsulta o Pagsangguni ukol sa Edukasyon sa Wikang Hapones

961–0418

Lunes-Biyernes

13:00–16:00

C, P, F, S, (K)

※Isnag araw lang sa isang linggo ang Koreano. Magtanong muna kayo kung kailan may Koreano.

Relasyon sa Pamilya, Karahasan at iba pang Suliraning Hinaharap ng Kababaihan sa Tahanan, Pinagtatrabahuhan, Paaralan at Pook (Nagoyashi Danjo Byodo Sanka Suishin Center)

Consultation Room ng E-ABLE Nagoya

321-2760

Lunes, Martes, Biyernes~Linggo

10:00~16:00

Miyerkules lamang

10:00~13:00

18:00~20:00
(Maliban sa National Holiday, katapusan ng taon at bagong taon)

* Pagtugon sa wikang Hapon lamang

Konsultasyon ukol sa Domestic Violence (DV)

(Nagoya City Child & Youth Affairs Bureau)

Nagoya City Domestic Violence Consultation Support Center

351-5388

Lunes-Biyernes

(Maliban sa National holiday at katapusan ng taon at bagong taon)

10:00~17:00

*Wikang Hapon lamang

Konsultasyon para sa mga biktima ng Domestic Violence

(Nagoya City Child & Youth Affairs Bureau)

Hotline para sa biktima ng DV

232-2201

Sabado, Linggo at National holiday

(maliban sa katapusan ng taon at bagong taon)

10:00~18:00

*Wikang Hapon lamang

Konsultasyon tungkol sa pag-aalaga (abuso sa bata iba pa) kalusugan, kapansanan, masasamang gawain, pag-aaral (hindi pumapasok sa paaralan, discipline at iba pa) ng mga bata

(Nagoya City Central/West Child Consultation Centr)

Nagoya City Central Child Consultation Center(para sa nakatira sa Chikusa, Higashi, Kita, Naka, Showa, Mizuho, Moriyama, Midori, Meito, Tempaku)

761-6111(main)

Lunes-Biyernes

(maliban sa National holiday, katapusan ng taon at bagong taon)

8:45~17:15

*Wikang Hapon lamang

Nagoya City West Child Consultation Center(para sa nakatira sa Nishi, Nakamura, Atsuta, Nakagawa, Minato, Minami)

365-3231

Pagpapayo tungkol sa pagpapalaki ng mga anak at pagbibigay ng impormasyon sa tungkol sa abusong maaaring pagdaanan ng mga bata

Nagoyakko SOS

761-4152

24 oras araw araw, 365 na araw sa isang taon

*Wikang Hapon lamang

Konsultasyon tungkol sa pag-aalaga ng bata (Bawat Health Center)

Konsultasyon tungkol sa pag-aalga ng bata

Chikusa:757-7033

Higashi:979-3588

Kita:910-6815

Nishi:529-7105

Nakamura:486-6388

Naka:269-7155

Showa:745-6030

Mizuho:837-3285

Atsuta:679-3086

Nakagawa:364-0065

Minato:655-8745

Minami:619-7086

Moriyama:797-5220

Midori:899-6518

Meito:769-6288

Tempaku:847-5981

Konsultasyon sa telepono

Lunes-Biyernes(maliban sa National holiday) 

8:45~17:15

Konsultasyon

Lunes-Biyernes(maliban sa National holiday) 9:00~16:30

*Wikang Hapon lamang

Palatandaan: E (English), C (Chinese), K (Korean), P (Portuguese), F (Filipino), S (Spanish)

Para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa mga pribadong samahan o kapisanan, mangyaring magtanong lamang sa Nagoya International Center.