Itaas na Pahina

Mga Aksidente sa Trapiko at Krimen

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2013-11-18

Mga Dapat Gawin sa Aksidente sa Trapiko

Sa oras ng aksidente ng trapiko, ang unang dapat gawin ay i-parke ang inyong sasakyan at agad-agarang bigyan ng wastong lunas ang mga nasugatan at iwasan ang delikado sa daan. At pagkatapos ay kailangang mag-report sa malapit na police ukol sa kalagayan ng aksidente.

Pag nabiktima ng krimen

Kung sa kasamaang palad kayo’y mabiktima  ng isang krimen, kinakailangan ipaalam at magharap ng ulat ng buong pangyayari sa pulisya. Kung hindi ninyo ito ipinaalam sa pulis ng dahil sa “Hindi naman ganoon kabigat ang nangyari” o tinatamad kayo at ayaw ninyong “Ma-istorbo na ipaalam sa pulisya”, maaring hindi malaman ng police na may krimen. At maaring maulit muli ang krimen at may posibilidad  na maging biktima ang ibang tao sa parehong krimen.

Maliban dito, kung may masaksihan kayong krimen o naman ay may matanggap kayong impormasyon tungkol sa isang krimen, ay gawin lamang na ipaalam ito sa pamamagitan ng pagtawag sa bilang na 110 o pagpunta sa pinakamalapit na koban. Hinihiling namin ang pag-unawa at kooperasyon ng bawa’t isa upang madakip ang mga may-sala at mabigyan ng kalutasan ang anumang krimen sa lalong madaling panahon.

(Dial 110) Pagtawag sa Pulisya

I-dial ang 110 upang tumawag ng pulis. Ipaliwanag ng maigi ang: nilalaman ng inyong ulat, ang inyong kinaroroonan, at ang inyong pangalan. Kung maari lamang ay gawin ito sa wikang Hapones. Kung hindi sapat ang inyong kakayahan sa pagsalita sa wikang Hapon, ay gawin lamang na pakiusapan ang pinakamalapit na Hapones sa inyong paligid upang gawin ang ulat na ito.

Mga wastong nilalaman ng inyong ulat

Ano ang nangyari?

Krimen ba ito o Aksidente? Ipaliwanag ito ng maigi.

Kailan ito nangyari?

Anong oras ito nangyari? Ilang oras na ang nagdaan?

Saan ito nangyari?

Isaad ang inyong lokasyon, at magbigay rin ng mga landmark na maaring gamitin upang matunton ang inyong pinaroroonan.

Ukol sa kriminal

Isaad ang bilang, kasarian, taas, uri ng katawan, edad, damit, at paraan ng pagtakas ng kriminal.

Ano ang inyong kalagayan?

Ipaliwanag ang inyong kalagayan. Napinsala ba sila, o kung ano ang nanakaw, atbp.

Ang inyong address at pangalan.

 Isaad ang inyong address, pangalan, telephone number, nasyonalidad, at mga linguaheng kaya ninyong gamitin.

Listahan ng mga Police Station

Himpilan ng pulisya (pangalan)

Address

Telepono

Chikusa

8–6, Kakuozan-tori, Chikusa-ku

(052) 753–0110

Higashi

9–23, Tsutsui, 1-chome Higashi-ku

(052) 936–0110

Kita

15–18, Tabata, 2-chome Kita-ku

(052) 981–0110

Nishi

3–25, Tenjinyama-cho, Nishi-ku

(052) 531–0110

Nakamura

17–9, Tsubaki-cho, Nakamura-ku

(052) 452–0110

Naka

23–18, Chiyoda, 2-chome Naka-ku

(052) 241–0110

Showa

5–11, Hiroji-tori, Showa-ku

(052) 852–0110

Mizuho

2–22, Mizuho-tori, Mizuho-ku

(052) 842–0110

Atsuta

1–20, Yokota 1-chome, Atsuta-ku

(052) 671–0110

Nakagawa

11–4, Shinoharabashi-tori, Nakagawa-ku

(052) 354–0110

Minami

2–20, Terabe-dori, Minami-ku

(052) 822–0110

Minato

4–16, Irifune, 2-chome Minato-k

(052) 661–0110

Midori

20, Aoyama 3-chome, Midori-ku

(052) 621–0110

Meito

1009, Itakadai, 2-chome Meito-ku

(052) 778–0110

Tempaku

401, Ueda Minami 1-chome, Tempaku-ku

(052) 802–0110

Moriyama

401, Wakita-cho, Moriyama-ku

(052) 798–0110

Q: Ano ang mga krimen na madalas mangyari sa kasalukuyan?

A: Sa Aichi, madalas ang mga insidente ng nakapasok sa bahay at nakawan ang mga pera at gamit. Pinakamarami ang ganitong insidente sa Aichi ng anim na taon mula noon 2007. Lalo na sa 2013, maraming magnanakaw na nakapasok sa bahay sa Nagoya city at dumadami ang ganitong insidente kahit ngayong taon.

Para maiwasan ang ganitong insidente, gawin ninyo ang nakasulat sa ibaba para hindi madaling pumasok ang mga magnanakaw sa bahay. 1”Tagalan bago makapasok sa bahay”- Gamitin ang karagdagang susi para hindi makapasok ang magnanakaw ng madali. 2”Takutin sa pamamagitan ng tunog” – Ikabit ang alarm at iba para  takutin ang magnanakaw sa pamamagitan ng tunog. 3”Magpaliwanag sa paligid ng bahay” – Ikabit ang sensor light para maging maliwanag sa paligid ng bahay sa gabi. 4”Magtulungan ang mga taong kapit-bahay” – magbati sa mga taong kapit bahay para magtulugan tayo at maiwasan ang mga indidente.

Mag-ingat sa nakasulat sa itaas at maghanda para maiwasan ang pagnanakaw at maligtas ang mahalagang pamiliya at kayamanan ninyo.

Hompage ng pulisya ng Aichi: http://www.pref.aichi.jp/police/(外部リンク)別ウィンドウ 


※Kalagayan ng pagnanakaw

Protektahan para hindi maging biktima ng insidente

Madalas ang mga insidente ng nakawan ang dinadala, nakapasok sa bahay at nakawan ang mga pera at gamit, nakawan ang kotse, bisikleta at iba pa. Maaring protektahan ang mga insidente na ito kung mag-ingat kayo. Gawin ninyo ang nakasulat sa ibaba.

Protektahan ang pagnanakaw ng mga dinadala

Karaniwan nakasakay ng motor ang mga kriminal, lumipat sila mula sa likod ng biktima at nagnanakaw ng mga dinadala kagaya ng bag. Babae ang karamihan ng biktima.

 • Magdala kayo ng bag sa kabila ng daan para sa kotse.
 • Isabit sa balikat ang bag.
 • Mag-ingat at lumingon kayo pag narinig ang tunog ng motor.
 • Ilagay ang net sa lalagyan sa harap ng bisikleta.

Protektahan ang pagpasok sa bahay at pagnanakaw ng mga gamit

Pumapasok ang kriminal sa bahay sa pamamagitan ng pagsira ng bintana at iba pang paraan habang walang tao sa bahay o nakatulog. At nagnanakaw sila ng pera at mga gamit sa bahay.

 • Mag-lock kayo ng bahay pag umalis kayo ng bahay kahit sandaling panahon o kahit nasa bahay kayo.
 • Maglagay ng pangalawang susi at alarm para mas matibay ang proteksyon ng bahay.
 • Magbati kayo ng kapit-bahay palagi at magsabi sa kanila kung umalis kayo ng bahay para magtulungan kayo ng isa’t isa.
 • Huwag ninyong iwan ang mga gamit kagaya ng hagdanan o pala na magagamit para sa pagpasok sa bahay.

Protektahan ang pagnanakaw ng kotse at gamit ng kotse

May krimen na nagnanakaw ng kotse, pera at mga gamit sa loob ng kotse at mga piyesa ng kotse kagaya ng number plate, car navigation at iba pa.

 • Huwag iwanan ang mga gamit sa loob ng kotse.
 • Mag-lock kayo ng kotse at magsara ng bintana pag umalis kayo ng kotse kahit sa sandaling panahon.
 • Magparada ng kotse sa parking na maliwanag, nakikita ng iba at may nangangasiwa.
 • Maglagay kayo ng handle lock at alarm.

Protektahan ang pagnanakaw ng bisikleta

May krimen na nagnanakaw ng bisikleta.

 • Pumili kayo ng matibay na susi na may marking JIS para sa bisikleta.
 • Kung isang susi lang ni-lock ninyo, mas madaling manakaw ang bisikleta. Maglagay ng mahigit dalawang susi kagaya ng matibay na susi na gawa ng wire.
 • Mag-lock kayo ng bisikleta pag umalis kayo kahit sa sandaling panahon.
 • Magparada ng bisikleta sa maliwanag na parking na may nagngangasiwa