Itaas na Pahina

Biglaang Pagpapagamot sa Gabi at sa mga Araw ng Pista Opisyal

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Mga Klinika sa Biglaang Pagkakasakit sa mga Araw ng Pista Opisyal

Ang biglaang paggagamot ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar kapag ang regular na mga pagamutan ay sarado: sa araw ng Linggo, pambansang pista opisyal, sa pagtatapos at simula ng taon at sa gabi.
Mga Klinika sa Biglaang Pagkakasakit sa mga Araw ng Pista Opisyal

Mga Klinika

Mga Office Hours

Mga Serbisyo

Oras (*3)

Telepono

Nagoya Medical Association

 Emergency Treatment Center

(*1)

Linggo

Pista Opisyal

12/30–1/3

Mata, tainga,

ilong at lalamunan

 9:30–12:00

13:00–16:30

17:30–20:30

937–7821

Lunes-Biyernes (hindi kasama ang mga pista opisyal at 12/30–1/3)

Gamutan para sa

mga panloob na

bahagi ng katawan

 

Gamutan para sa

sakit ng bata

19:30– 6:00

Sabado (hindi

ksama ang mga

pista opisyal at

12/30–1/3)

17:30– 6:00

Linggo

Pista Opisyal

12/30–1/3

 9:30–12:00

13:00–16:30

17:30– 6:00

Sentro sa kanluran para sa gabi ng ordinaryong

araw na kagipitan

(Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Nakagawa)

Lunes-Biyernes (hindi kasama ang mga pista opisyal at 12/30–1/3)

 

Gamutan para sa

mga panloob na

bahagi ng katawan

Gamutan para sa

mga sakit ng bata

 

20:30–23:30

 

361-7271

Sentoro sa timog para sa gabi ng ordinaryong

araw na kagipitan

(Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Minami)

611–0990

Sentro sa silangan para sa gabi ng ordinaryong

araw na kagipitan

(Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Moriyama)

795-0099

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Chikusa

Linggo

Pista Opisyal

12/30–1/3

 

Gamutan para sa

mga panloob na

bahagi ng katawan

Gamutan para sa

mga sakit ng bata

 9:30–12:00

13:00–16:30

733–1191

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Kita

915–5351

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Nishi

531–2929

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Nakamura

471–8311

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Showa

763–3115

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Mizuho

832–8001

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Atsuta

682–7854

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Nakagawa

361–7271

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Minato

653–7878

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Minami

611–0990

Mga Emergency Clinic sa Distritong Moriyama

795–0099

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Midori

892–1133

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Meito

774–6631

Mga Emergency Clinic sa Distrito ng Tempaku

801–0599

Sentro Para sa Ngipin/Pangkalusugan sa Hilagang Nagoya

Linggo, Pista Opisyal

12/30~1/3

Dentistry

 9:00–11:00

13:00–15:00

915–8844

Sentro Para sa Ngipin/Pangkalusugan  sa Timog Nagoya

824–8844

(*2) Aichi Shika Iryo Center

(Aichi Dental Center)

Linggo

National Holiday

Agosto/13–15, Disyembre 29–
Enero3

Dentistry

 9:00–12:00

962–9102

(*1) Sa mga oras na nakalista sa ibaba, maliban sa mga doktor na karaniwang staff ng sentrong ito, mayroon ding mga naka on-duty na mga pediatrician (doktor para sa mga bata).

(Mga Weekday) 20:30–23:00

(Sabado at Linggo) 17:30–23:00

(Linggo, National Holiday at Disyembre 30~Enero 3) 9:30–12:00, 13:00–16:30, 17:30–20:30

(*2) Dec. 29, 9:00-11:00,

Dec.30~Jan.3, 9:00–11:00, 13:00–15:00

(*3) Sa patakaran, mula 30 minuto pagkatapos ng oras ng pagtanggap ang oras ng pagsisimula ng pagtingin at paggamot.

Sentro ng Kaalaman sa Biglaang Paggagamot sa Aichi

Para sa mga oras na may di-katiyakan ukol sa kung saan dapat mapatingin at mapagamot mga napinsala ng aksidente o nadatnan ng biglaang pagkasakit atbp., ang Sentro ng Kaalaman sa Biglaang Paggagamot sa Aichi ay nagbibigay ng 24-oras na paglilingkod impormasyon. Ang numero ng telepono nito ay TEL 263–1133. Maaari rin kayong makatanggap ng gabay sa sumusunod na mga wika sa pamamagitan ng isang awtomatic na guide sa pamamagitan ng telepono o fax. Itutugma ang mga klinika o ospital na maykakayahang makipagugnayan sa isang wika sa isang tawag o fax sa wikang kinauukulan.

Ingles, Intsik, Portuges, Kastila at Koreano:  050-5810-5884

Maaari ring magamit ang serbisyong ito sa pamamagitan ng Internet. Bisitahin lamang ito sa.

http://www.qq.pref.aichi.jp(外部リンク)別ウィンドウ