Itaas na Pahina

Espesipikong Pagsusuring Pangkalusugan at Patnubay Pangkalusugan (Specific Health Examinations)

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-05-17

Ukol sa Espesipikong Pagsusuring Pangkalusugan at Patnubay Pangkalalusugan na ipapatupad sa fiscal year 2017 (mula Abril 1 hanggang Marso 31)

Mula sa FY 2008, ang lahat ng medical care insurance system kabilang ang National Health Insurance ay nagsimulang magpatupad ng espesipikong pagsusuring pangkalusugan at patnubay pangkalalusugan.  Nakalista sa pahinang ito ang patnubay para sa programang ito ngayong FY 2017.

Ipapadala sa lahat ang mga sumusunod: (1) ang inyong voucher o “Jushinken” para sa nasabing pagpapasuri, (2) ang mga patakaran nito at (3) ang listahan ng mga medical institution kung saan kayo maaaring magpasuri.

Ayon sa resulta ng pagsusuri, may gagawing patnubay pangkalusugan para sa mga may mataas na panganib na magkaroon ng lifestyle-related illnesses o “Seikatsu Shukan Byo”. Ipapatupad ang nasabing pagsusuri hanggang Marso 31, 2018, at magsisimula  naman ang nasabing patnubay anumang araw bago Mayo 31, 2018 kaya’t siguraduhing pakinabangan ang programang ito.

Alamin lamang na kung nawalan na ng bisa ang inyong National Health Insurance ng Lungsod ng Nagoya sa panahon ng pagsusuri ay hindi kayo maaring suriin. Kung kayo ay kasapi sa health insurance sa inyong pinagtatrabahuhang lugar o iba pang health insurance  maliban sa National Health Insurance ng Lungsod ng Nagoya, makipag-ugnayan sa inyong health insurance staff in-charge sa inyong opisina o tagapag-taguyod ng inyong medical  insurance.

Ano ang Espesipikong Pagsusuring Pangkalusugan at Patnubay Pangkalalusugan?

1 Layunin

Ang layunin ay magpatupad ng pagsusuring pangkalusugan at magbigay ng gabay para mabago ang mga kinagawian ng lifestyle o paraan ng pamumuhay na nakadaragdag sa pagkakaroon ng “metabolic syndrome”.  Ipinatutupad rin ang programang ito upang mabawasan ang dami ng ang mga pasyenteng mayroong diabetes at iba pang sakit at mga taong may malaking panganib sa mga sakit na mga ito.

2 Mga Hinihikayat na Sumapi

(1) Espesipikong Pagsusuring Pangkalusugan
Ang mga kasapi ng National Health Insurance sa Lungsod ng Nagoya hanggang Setyembre 30, 2017:
a. Ang mga may edad mula 40 hanggang 74 anyos sa FY 2017
b. Ang mga magiging 75 anyos sa pagitan ng Oktubre 1, 2017 hanggang Marso 31, 2018.

(2) Patnubay Pangkalusugan
Pagbubukod-bukurin ang mga tatanggap ng patnubay ayon sa resulta ng pagsusuring pangkalusugan:

  1. Ang mga nangangailangan ng Motivational Support (Pang-ganyak na Suporta/ 動機づけ支援): ipapatupad ito ng isang beses na patnubay pangkalusugan.
  2. Ang mga nangangailangan ng Positive Support (Paunang Suporta/ 積極的支援):
    ibibigay ito mula tatlo hanggang anim na buwang patuloy na patnubay pangkalusugan.
  3. Ang mga hindi napapaloob sa mga nabanggit sa itaas.

Ang taong kasama sa kategorya 1 (nangangailangan ng Motivational Support 動機づけ支援) at kategorya 2 (nangangailangan ng Positive Support 積極的支援) ay mabibigyan ng guidance.

3 Nilalaman

(1) Espesipikong Pagsusuring Pangkalusugan
Susuriin ang inyong dugo, ihi, blood pressure at kalagayan ng inyong katawan. Susukatin rin ang inyong taas at bigat.

(2) Patnubay Pangkalusugan
 Ayon sa resulta ng pagsusuring pangkalusugan, ipagpapatupad ang mga sumusunod na patnubay na naaayon sa sinuring pasyente:

  • Pagbibigay ng impormasyon – ang impormasyon ay ibibigay sa lahat ng sinuri
  • Motivational Support 動機づけ支援: ayon sa pangkalahatang alituntunin o general rule, isang beses na patnubay pangkalusugan.
  • Positive Support 積極的支援: ipagpapatuloy ang nasabing patnubay pangkalalusugan mula 3 hanggang 6 na buwan mula sa pagsimula nito.

4 Processo ng pagpapatupad

1.  Pumili ng isang medical institution mula sa listahan ng mga medical institution na maaring magbigay ng pagsusuring pangkalusugan.
2.  Makipag-ugnayan sa napiling medical institution at magpa-schedule ng inyong pagsusuring pangkalusugan.
3.  Magpasuri sa nai-schedule na araw ng pagsusuring pangkalusugan.
<<Mga bagay na kailangang dalhin sa araw ng pagsusuring pangkalusugan. >>

  • Voucher o Jushinken
  • National Health Insurance Card

4.  Ipapaalam sa inyo ang resulta ng pagsusuring pangkalusugan. Maaring ibigay ito sa inyo ng direkta o ipadala ito sa pamamagitan ng liham. 
5.  Kapag nakasulat ang Positive Support (動機づけ支援) o Motivational Support (積極的支援) sa inyong resulta, makakatanggap ng impormasyon tungkol sa uri ng patnubay pangkalalusugan na tatanggapin.

Ang mga pasilidad na maaring magamit sa mga pagamutang magpapatupad ng pagsusuri ay may marka na ○.
※ Alamin lamang na ang動機づけ支援at積極的支援 ay makikita na naka-wikang hapon sa teksto.
( Nakasulat ang mga ito sa wikang hapon sa matatanggap na resulta ng pagsusuri kung kayo ay naatasang tumanggap ng nasabing gabay pangkalusugan.)

5 Bayad

Ukol sa mga paggaganapan ng Espesipikong Pagsusuring Pangkalusugan at Patnubay Pangkalalusugan

Ang listahan ng mga pagamutan sa Lungsod ng Nagoya kung saan ipapatupad ang mga programang nabanggit ay maaring i-download sa hyperlink sa ibaba.

Listahan ng mga medical institution (nasa wikang Hapones)

Para sa karagdagang katanungan

Lugar: Health Insurance & Pension Division, Social Welfare Department, Health & Welfare Bureau (Nagoya City Hall)
TEL: 052-972-2567
Telepono (Maaaring mag-usap ang tatlong-tao):581–6112

FAX: 052-972-4148
Office Hours: Lunes hanggang Biyernes (maliban sa national holiday at pangkaraniwang araw ng bakasyon) 8:45 hanggang 17:15. Maari rin kayong magpadala ng email o faz sa labas ng oras na ito.
Email address: a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

Kung kailangan ninyo ng sagot para sa inyong katanungan, siguraduhin lamang na isama ang inyong contact details (telephone number, email address, atbp.) sa inyong mensahe kasama ang inyong katanungan.